Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 10. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Josef Křivanec

Omluveni: Milan Klečka, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 4 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 29. 9. 2017
 4. Změny rozpočtu obce č. 7 a 8 pro rok 2017
 5. Žádost provozovatelky pohostinství o prominutí nájemného
 6. Místní program obnovy venkova na léta 2018 – 2024
 7. Žádost o dotaci z POV 2018 – DT 8
 8. Žádost o dotaci z POV 2018 – DT 1

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Josefa Křivance a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/07/2017 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 9. 2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené změny rozpočtu Obce Mečichov č. 7 a 8 pro rok 2017 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí změny rozpočtu Obce Mečichov č. 7 a 8 pro rok 2017, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/07/2017 bylo schváleno.

5)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s žádostí nájemkyně pohostinství, paní Zdeňky Lávičkové, o prominutí nájemného za měsíce září až prosinec tohoto roku. V tomto termínu je nájemkyně v pracovní neschopnosti, a tudíž je místní pohostinství dočasně uzavřeno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prominutí nájemného paní Zdeňce Lávičkové za pronájem pohostinství za měsíce září až prosinec roku 2017.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/07/2017 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem místního programu obnovy venkova na léta 2018 – 2024. Tento strategický dokument obce shrnuje plánované investiční i neinvestiční akce v příštích sedmi letech.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje místní program obnovy venkova na léta 2018 – 2024.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/07/2017 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2018 – dotační titul 8, na který lze čerpat prostředky na financování úroků z úvěru. Bylo navrženo požádat o dotace na neinvestiční úroky z úvěru na výstavbu pěti bytových jednotek v budově bývalé školy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2018 DT 8 na neinvestiční úroky z úvěru na výstavbu pěti bytových jednotek v budově bývalé školy.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/07/2017 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2018 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na opravu stávající kanalizace, spočívající v opravě kanalizační šachty a výměně poškozeného potrubí před požární nádrží a dále pokládce potrubí za rybníkem Lejštice. Vše v katastru obce Mečichov na pozemcích parc.č. 2358/1 a 2374/1. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2018 DT 1 na opravu stávající kanalizace, spočívající v opravě kanalizační šachty a výměně poškozeného potrubí před požární nádrží na pozemku parc.č. 2358/1 a dále pokládce potrubí za rybníkem Lejštice na pozemku parc.č. 2374/1, obojí v k.ú. Mečichov.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/07/2017 bylo schváleno.

 

 

Zápis vyhotoven dne 27. 10. 2017

 

Zapsal:             Bc. Petr Finěk

Starosta:          Josef Sýkora

Ověřovatelé:   Petr Hrba
                          Josef Křivanec

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 23. 6. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka

Omluveni: Milan Klečka, Josef Křivanec

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 28.4.2017
 4. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
 5. Závěrečný účet obce za rok 2016
 6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016
 7. Vydání Změny č. 1 Územního plánu Mečichov
 8. Výroční technickohospodářská zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Mečichov za rok 2016
 9. Výroční zpráva společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2016
 10. Odsouhlasení vlastního podílu ze společné dotace SMOOS – POV DT 7
 11. Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/04/2017 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28.4.2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 ze dne 15.5.2017. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/04/2017 bylo schváleno.

5)     Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2016. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/04/2017 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce za rok 2016 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/04/2017 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce Mečichov se seznámilo s konečným návrhem Změny č. 1 Územního plánu Mečichov. Bylo přistoupeno k hlasování o vydání Změny č. 1 Územního plánu Mečichov.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov:

 1. bere na vědomí dokumentaci Změny č. 1 Územního plánu Mečichov včetně výsledku projednání,
 2. konstatuje, že Změna č. 1 Územního plánu Mečichov není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění platné aktualizace, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu dle § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

III.       vydává v souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 54 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 Územního plánu Mečichov formou opatření obecné povahy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/04/2017 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční technickohospodářskou zprávou provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Mečichov za rok 2016.

9)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2016.

10)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s projektem POV DT 7, který realizuje DSO SMOOS. Jedná se o vybavení členských obcí svazku obecním mobiliářem. Podmínkou obdržení dotace je zajištění vlastního podílu ve výši 65 %. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zajištění vlastního podílu ve výši 65 % na realizaci projektu POV DT 7 ze společné dotace DSO SMOOS.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/04/2017 bylo schváleno.

11)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem souboru vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce. V tomto souboru jsou sumarizovány a aktualizovány všechny doposud vydané jednotlivé vnitřní směrnice, včetně jejich dodatků. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce s účinností od 1. 1. 2017.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/04/2017 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 23.06.2017

Zapsal:              Bc. Petr Finěk                        Starosta:    Josef Sýkora

 

Ověřovatelé:  Petr Hrba                                                       Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 28. 4. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka

Omluveni: Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka, Josef Křivanec

Přítomno je 4 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 31.3.2017
 4. Změny rozpočtu obce č. 2 pro rok 2017
 5. Výběr dodavatele na akci „Oprava skladů v budově pohostinství a odvlhčení obvodové zdi sálu“
 6. Změny rozpočtu obce č. 3 pro rok 2017

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/03/2017 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 31.3.2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené změny rozpočtu Obce Mečichov č.2 pro rok 2017 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí změny rozpočtu Obce Mečichov č.2 pro rok 2017, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/03/2017 bylo schváleno.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Oprava skladů v budově pohostinství a odvlhčení obvodové zdi sálu“, ze dne 28.4.2017, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– VKS stavební s.r.o., IČ: 261 01 262, 374.552,- Kč bez DPH

– GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., IČ: 281 48 258, 367.975,- Kč bez DPH

– Drahoslav Kučera, IČ: 650 12 755, 378.265,- Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., IČ: 281 48 258. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., IČ: 281 48 258, s cenou 367.975,-Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava skladů v budově pohostinství a odvlhčení obvodové zdi sálu“.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/03/2017 bylo schváleno.

5)     Starosta předložil zastupitelstvu obce změny rozpočtu Obce Mečichov č.3 pro rok 2017 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje změny rozpočtu Obce Mečichov č.3 pro rok 2017, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/03/2017 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 28.04.2017

 

Zapsal:              Bc. Petr Finěk             Starosta:    Josef Sýkora

 

Ověřovatelé:  Petr Hrba                      Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 31. 3. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka

Omluveni: Milan Klečka, Josef Křivanec

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 17.2.2017
 4. Rozpočtové změny obce č. 1 pro rok 2017
 5. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Oprava skladů v budově pohostinství a odvlhčení obvodové zdi sálu“
 6. Uhrazení vlastního podílu ze společné dotace SOB
 7. Smlouva o výpůjčce movité věci – kontejnery od SOB
 8. Projektová dokumentace na obnovu technologie úpravny vody

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/02/2017 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 17.2.2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny Obce Mečichov č.1 pro rok 2017 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny Obce Mečichov č.1 pro rok 2017, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/02/2017 bylo schváleno.

5)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Oprava skladů v budově pohostinství a odvlhčení obvodové zdi sálu“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Petr Hrba. Dále byli navrženi tito náhradníci: Josef Sýkora, Josef Křivanec, Mgr. Tomáš Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Oprava skladů v budově pohostinství a odvlhčení obvodové zdi sálu“ ve složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Petr Hrba a náhradníky ve složení: Josef Sýkora, Josef Křivanec, Mgr. Tomáš Klečka.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/02/2017 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se společným projektem SOBu „Doplnění sběru separovaných odpadů v SOB“ ze Státního fondu životního prostředí ČR. Z této dotace byly pro obec Mečichov hrazeny dva 1100 l kontejnery na papír a dva 1100 l kontejnery na bioodpad. V rámci splnění podmínek pro získání těchto finančních prostředků musí Obec Mečichov uhradit vlastní podíl ve výši 4.791,60 Kč, což je 15% z celkových nákladů. Tato částka musí být poukázala na účet SOBu č. 5501804544/0600 ve lhůtě do 30.4.2017. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zaslání příspěvku SOBu na úhradu vlastního podílu ze společné dotace „Doplnění sběru separovaných odpadů v SOB“ ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 4.791,60 Kč, což je 15% z celkových nákladů. Částka bude poukázala na účet SOBu č. 5501804544/0600 ve lhůtě do 30.4.2017.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/02/2017 bylo schváleno.

7)     SOB získal z Operačního programu Životního prostředí pro své členské obce nádoby na tříděný odpad. Pro naši obec se jedná o dva 1100 l kontejnery na papír a dva 1100 l kontejnery na bioodpad. Dle pravidel SFŽP musí být výlučným vlastníkem movité věci po dobu udržitelnosti projektu, což je 5 let, právě Svazek obcí Blatenska. Abychom mohli tyto kontejnery využívat, předložil SOB Obci Mečichov návrh Smlouvy o výpůjčce movité věci. Po uplynutí 5 leté výpůjční doby předmět výpůjčky přechází bezúplatně do vlastnictví vypůjčitele. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Smlouvu o výpůjčce movité věci specifikované v příloze č. 1 mezi Svazkem obcí Blatenska jako půjčitelem a Obcí Mečichov jako vypůjčitelem a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/02/2017 bylo schváleno.

8)     Firma Čevak předložila obcím Doubravice, Mečichov a Hlupín cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace stavby „Úpravna vody Nahošín – obnova technologie“. Tento záměr byl předběžně projednán na společné schůzce všech zúčastněných stran, týkající se plánu obnovy vodohospodářského majetku. V projektu bude zpracována obnova technologie úpravny vody, jelikož současné zařízení je na hranici životnosti a jen s obtížemi zajišťuje požadovanou kvalitu pitné vody dle platných norem. Dále zde budou osazeny prvky automatické regulace. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnosti pro stavební povolení a ohlášení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. Součástí zpracování projektové dokumentace bude zabezpečení vstupních podkladů, geodetické zaměření okolí úpravny a propočet nákladů stavby. Předmětem cenové nabídky je i zajištění inženýrské činnosti v rozsahu podání žádosti o vydání stavebního povolení vodního díla. Vlastní realizace stavby bude spolufinancována z grantového programu Jihočeského kraje. Z nabídky vyplývá, že obec Mečichov má uhradit 42% podíl, což činí 152.460 Kč s DPH. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje úhradu vlastního podílu na zpracování projektové dokumentace stavby „Úpravna vody Nahošín – obnova technologie“ ve výši 152.460 Kč s DPH dle nabídky předložené firmou Čevak a.s. dne 20. března 2017.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/02/2017 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 31.03.2017

 

Zapsal:              Bc. Petr Finěk           Starosta:    Josef Sýkora

 

Ověřovatelé:  Petr Hrba                                 Pavel Klečka

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 17. 2. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Josef Křivanec, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka, Milan Klečka
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 30.12.2016
 4. Pořízení techniky pro jednotku SDH – zajištění vlastního podílu na realizaci projektu
 5. Žádost TJ Sokol Doubravice o individuální dotaci
 6. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při XXXVIII. RALLY Pačejov

1.) Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Josefa Křivance a zapisovatelem Mgr. Tomáše Klečku.

2.) Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/01/2017 bylo schváleno.

3.) Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 30.12.2016. Všechny body usnesení byly splněny.

4. )Zastupitelstvo obce projednalo možnost čerpání neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Starosta navrhl pořídit pro místní jednotku SDH techniku a ochranné pomůcky specifikované v předvyplněné žádosti o dotaci k danému grantovému programu Krajského úřadu JčK. Podmínkou k přidělení uvedené dotace je zajištění vlastního podílu na realizaci tohoto projektu v minimální výši 10%. Bylo přistoupeno k hlasování o zajištění vlastního podílu na realizaci tohoto projektu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zajištění vlastního podílu v minimální výši 10% na realizaci projektu: Pořízení techniky pro jednotku SDH, při čerpání dotace z grantu Jihočeského kraje.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/01/2017 bylo schváleno.

5.) Tělovýchovná jednota Sokol Doubravice podala Obci Mečichov žádost o individuální dotaci z důvodu zajištění chodu a rozvoje mládeže v tomto spolku. Zastupitelé navrhli poskytnout TJ Sokol Doubravice jednorázovou dotaci ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí individuální dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Doubravice ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude převedena na její účet č. 239340197/0300 v březnu 2017.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/01/2017 bylo schváleno.

6.) Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání XXXVIII. ročníku RALLY Pačejov, který se koná 29. července 2017. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu 29.7.2017 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky při konání XXXVIII. ročníku RALLY Pačejov.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/01/2017 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 17.2.2017
Starosta: Josef Sýkora
Zapsal: Mgr. Tomáš Klečka
Ověřovatelé: Petr Hrba, Josef Křivanec