Nejčastěji využívané

Mečichov a okolí

Úvodem

Obec Mečichov leží v okrese Strakonice na rozhraní Jihočeského a Plzeňského kraje v nadmořské výšce 494 m.

Nachází se uprostřed trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří města Strakonice, Blatná a Horažďovice.

Nejvzdálenější, ale zároveň dopravně nejlépe obslužné je okresní město Strakonice, vzdálené 18 km jižně, dále město Blatná, vzdálené 13 km severně a 10 km západním směrem, již v Plzeňském kraji, leží město Horažďovice. V okolí obce se rozprostírá členitá krajina, skládající se z lesů, rybníků, polí a luk. Soustava deseti rybníků se nachází západním směrem od obce.

Občanské vybavení

V obci se nachází pošta, prodejna smíšeného zboží, hostinec a několik drobných živnostníků. Funguje zde autobusová doprava do měst Strakonice, Blatná a Horažďovice. Je zde vybudován vodovod a plynovod. Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi nabízí v současné době tři poskytovatelé.

Historie

První zmínka o obci Mečichov byla zaznamenána v Pamětech okresu Horažďovického v roce 1407. Překlad knihy zaznamenal Jan Pavel Hille a uvádí zde: „Roku 1407 daroval Štěpán z Mečichova jednu kopu … tuto část se nepodařilo přeložit … řádu Sv. Augustýna v Praze.

K datu 5. 12. 1511 se váže druhá písemná zmínka. V tento den byla vystavena listina, jíž se nejvyšší mistr Jan z Rožmberka spolu s převorem a celým konventem strakonických johanitů zavazuje, že podle smlouvy svého předchůdce Jana ze Švamberka s purkmistrem, rychtářem a konšely města Horažďovic bude odvádět v obvyklých termínech o sv. Jiří a sv. Havlu plat 8 kop grošů ze vsi Mečichova. Tento plat byl zakoupen od Vojtěcha z Dražovic a Havla z Činova, písaře na Rabí, s tím, že za 3 kopy bude pořízen v Horažďovicích domek pro chudé a zbývajících 5 kop užito jiným způsobem rovněž pro jejich potřeby.

V klatovském archivu se nachází další objevený písemný záznam, datovaný v úterý před svatým Jiřím roku 1539 (22. dubna), v tomto znění: „Jan z Vartemberka a na Strakonicích, nejvyšší mistr převorství českého, Jan Kars z Lomice, převor a celý konvent ve Strakonicích upisuje listinou z 22. 4. 1539 plat 8 kop grošů českých ve vsi Mečichově (koupený za 80 kop grošů českých) na chudé v Horažďovicích, a to k splácení ve dvou termínech, o sv. Jiří a o sv. Havlu nebo 14 dní po něm spolu se sankcí při neposkytnutí této částky (poskytnutí pacholka se 2 koňmi)“.

V roce 1741 byla postavena a zároveň vysvěcena kaple panny Marie a svatého Vojtěcha. Ta se nachází uprostřed rozlehlé, kruhové návsi, kolem níž jsou rozmístěny domy z původní zástavby obce, převážně zemědělské usedlosti.

Severním směrem od obce, na zalesněném kopci zvaném Míšná hora, se nachází Svatá trojice, vyzdobená malbami na štukové omítce. Pod touto Svatou trojicí se údajně nachází hromadný hrob občanů, kteří zemřeli při morové epidemii. Uprostřed návsi se nachází památník vojáků padlých v první světové válce, který byl vybudován z finančních příspěvků občanů obce a rodáků žijících v Americe.