Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 30.1.2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 30.1.2015

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Hrba, Milan Klečka, Pavel Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni:
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 29.12.2014
 4. Rozpočtové změny obce č. 12 pro rok 2014
 5. Záměr obce o prodeji obecního pozemku parc.č. 2358/16
 6. Obecně závazná vyhláška obce Mečichov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mečichov
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.
 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/01/2015 bylo schváleno.
 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29.12.2014. Všechny body usnesení byly splněny.
 4. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny obce č.12 pro rok 2014 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů
  neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny obce č.12 pro rok 2014, a to bez výhrad.Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/01/2015 bylo schváleno.
 5. Obecní úřad přijal žádost paní Kateřiny Uhýrkové, bytem Slunná 293, 261 01 Příbram, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/16 o výměře 104 m2 v k.ú. Mečichov, dle vyznačení na katastrální mapě.
  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc.č. 2358/16 o výměře 104 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední
  desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/01/2015 bylo schváleno.
 6. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 1/2015 ze dne 30.1.2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mečichov. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení této OZV.Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 1/2015 ze dne 30.1.2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mečichov.Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 4/01/2015 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 30.1.2015
Zapsal: Bc. Petr Finěk Ověřovatelé: Pavel Klečka
Starosta: Josef Sýkora   Petr Hrba