Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 2. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 27.2.2015

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Hrba, Milan Klečka, Pavel Klečka
Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Josef Křivanec
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 30.1.2015
 4. Prodej obecního pozemku parc.č. 2358/16
 5. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při XXXVI. RALLY AGROPA
 6. Úhrada faktury za projektovou dokumentaci na WC v hospodě
 7. Projednání zprávy inventarizační komise
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/02/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 30.1.2015. Všechny body usnesení byly splněny.

 4. Obecní úřad přijal žádost paní Kateřiny Uhýrkové, bytem Slunná 293, 261 01 Příbram, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/16 o výměře 104 m2 v k.ú. Mečichov, dle vyznačení na katastrální mapě.
  Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.1.2015 usnesením č. 3/01/2015 a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i elektronické úřední desce ve lhůtě
  od 31.1.2015 do 16.2.2015. V této zákonné lhůtě obecní úřad nepřijal žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Po uplynutí této lhůty bylo obecnímu úřadu doručeno oznámení o existenci studny na výše
  uvedeném pozemku. Vzhledem k této situaci se zastupitelstvo obce dohodlo na odložení hlasování o prodeji tohoto pozemku do příštího zasedání zastupitelstva obce, aby byla oznamovateli dána možnost právně
  doložit toto tvrzení.

 5. Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při XXXVI. RALLY AGROPA, která se koná 8. srpna 2015. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu dne 8.8.2015 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky
  při konání XXXVI. ročníku RALLY AGROPA.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/02/2015 bylo schváleno.

 6. Starosta předložil zastupitelstvu obce k nahlédnutí uhrazenou fakturu za projektovou dokumentaci na WC v hospodě, včetně vyřízení stavebního povolení, kterou vystavila projektantka paní M.Vačkářová.

 7. Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zprávou inventarizační komise ze dne 31.1.2015, ze které vyplývá, že při inventuře majetku obce nebylo shledáno žádných závad. Dále inventarizační komise navrhuje vyřadit z majetkového účtu 022/500
  stříkačku ruční v pořizovací ceně 1.061 Kč a z majetkového účtu 028/100 9 kusů plátěných hasičských kombinéz v pořizovací ceně 4.882 Kč, obojí z důvodu nadměrného opotřebení. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Zprávu inventarizační komise ze dne 31.1.2015 a dále schvaluje vyřazení stříkačky ruční v pořizovací ceně 1.061 Kč z majetkového účtu 022/500 a 9 kusů plátěných hasičských
  kombinéz v pořizovací ceně 4.882 Kč z majetkového účtu 028/100. Vyřazení majetku provede účetní obce do 31.3.2015.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/02/2015 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 28.2.2015

Zapsal: Bc. Petr Finěk

Ověřovatelé: Pavel Klečka

Starosta: Josef Sýkora

Petr Hrba