Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 3. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 27.3.2015

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Hrba, Milan Klečka, Pavel Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni:
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27.2.2015
 4. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Oprava sociálního zařízení v kulturním zařízení“
 5. Rozpočtové změny obce č. 1 a 2 pro rok 2015
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/03/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27.2.2015. Všechny body usnesení byly splněny.

 4. V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Oprava sociálního zařízení
  v kulturním zařízení“ v tomto složení: Josef Křivanec, Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení
  navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Oprava sociálního zařízení v kulturním zařízení“ ve složení: Josef Křivanec, Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka
  a náhradníky ve složení: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/03/2015 bylo schváleno.

 5. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny obce č.1 a 2 pro rok 2015 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů
  neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny obce č.1 a 2 pro rok 2015, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/03/2015 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 27.3.2015

Zapsal: Bc. Petr Finěk

Ověřovatelé: Pavel Klečka

Starosta: Josef Sýkora

Petr Hrba