Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 24. 4. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 24.4.2015

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Milan Klečka, Pavel Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Petr Hrba
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27.3.2015
 4. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
 5. Závěrečný účet obce za rok 2014
 6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2014
 7. Žádost o prodej části obecního pozemku
 8. Rozpočtové změny obce č. 3 pro rok 2015
 9. Úhrada faktury za hasičské uniformy
 10. Výběr dodavatele na akci „Oprava sociálního zařízení v kulturním zařízení“
 11. Prodej obecního pozemku parc.č. 2358/16
 12. Nařízení obce, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje
 13. Aktualizace přílohy zřizovací listiny JSDHO – seznam členů JSDHO
 14. Žádost o vydání souhlasu k napojení novostavby RD na místní komunikaci
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Milana Klečku a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/04/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27.3.2015. Všechny body usnesení byly splněny.

 4. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 ze dne 24.2.2015. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/04/2015 bylo schváleno.

 5. Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2014. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/04/2015 bylo schváleno.

 6. Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce za rok 2014 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 4/04/2015 bylo schváleno.

 7. Dne 27.3.2015 přijal obecní úřad žádost paní Hany Polanové o prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/16. Jelikož o koupi tohoto pozemku zažádal v minulosti jiný uchazeč a zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 30.1.2015
  schválilo záměr o prodeji zmíněného pozemku a v zákonné lhůtě nikdo nepodal proti tomuto záměru žádnou námitku nebo připomínku, ani nebyla předložena žádná další nabídka, probíhá v současnosti řízení o prodeji pozemku prvému
  uchazeči. Z tohoto důvodu nemůže zastupitelstvo obce přijmout jakékoliv usnesení o schválení záměru prodeje zmíněného pozemku druhému uchazeči.

 8. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny obce č.3 pro rok 2015 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny obce č.3 pro rok 2015, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 5/04/2015 bylo schváleno.

 9. Starosta předložil zastupitelstvu obce k nahlédnutí uhrazenou fakturu za pořízení 10 ks hasičských vycházkových uniforem, kterou vystavila firma HASBU spol. s r.o., IČ: 14500655.

 10. Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Oprava sociálního zařízení v kulturním zařízení“, ze dne 24.4.2015, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala 6 došlých nabídek:

  • Garantstav stavební Strakonice s.r.o., IČ: 281 48 258, 629 100,- Kč bez DPH
  • Chládek FCH s.r.o., IČ: 260 93 588, 654 009,75 Kč bez DPH
  • Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o., IČ: 260 71 584, 508 238,- Kč bez DPH
  • BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o., IČ: 280 96 797, 487 586,- Kč bez DPH
  • Stavební společnost H a T, spol. s r.o., IČ: 450 23 522, 425 371,- Kč bez DPH
  • Štěpán Kadaně, IČ: 135 15 471, 627 352,- Kč bez DPH

  Z protokolu vyplývá, že komise vyřadila tři nabídky a dále posuzovala zbylé tři nabídky, které splnily podmínky zadání. Nabídku firmy Chládek FCH s.r.o. komise vyřadila z důvodu doručení v otevřené obálce,
  nabídku firmy Garantstav stavební Strakonice s.r.o. komise vyřadila z důvodu doručení ve špatně označené obálce a nabídku firmy Štěpán Kadaně komise vyřadila z důvodu nedodržení položkového rozpočtu.
  Nabídku s nejnižší cenou podala firma Stavební společnost H a T, spol. s r.o. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy Stavební společnost H a T, spol. s r.o., IČ: 450 23 522, s cenou 425 371,- Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci
  „Oprava sociálního zařízení v kulturním zařízení“.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 6/04/2015 bylo schváleno.

 11. Obecní úřad přijal žádost paní Kateřiny Uhýrkové, bytem Slunná 293, 261 01 Příbram, o koupi obecního pozemku parc.č. 2358/16 o výměře 104 m2 v k.ú. Mečichov, dle vyznačení na katastrální mapě.
  Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.1.2015 usnesením č. 3/01/2015 a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i elektronické úřední desce ve lhůtě
  od 31.1.2015 do 16.2.2015. V této zákonné lhůtě obecní úřad nepřijal žádnou námitku nebo připomínku proti prodeji zmíněného pozemku, ani nebyla předložena žádná další nabídka. Po uplynutí této lhůty však
  bylo obecnímu úřadu doručeno sdělení paní Hany Polanové, že se na zmíněném pozemku nachází kopaná studna, historicky užívaná vlastníky nemovitosti na parcele č. 46/2. Existence této studny byla ověřena.
  S katastrálním úřadem byly řešeny možnosti, jak toto právně ošetřit, aby případným prodejem zmiňovaného pozemku nedošlo k poškození práv majitele studny (Obec Mečichov) ani uživatelů studny.
  Vzhledem k vyjádření katastrálního úřadu, že studny nemohou být předmětem evidence v katastru nemovitostí, nelze ani ke studni zřídit věcné břemeno užívání. Na základě shora uvedených skutečností
  a informací poskytnutých katastrálním úřadem tedy zastupitelstvo obce svým hlasováním rozhodlo zmíněný pozemek neprodat. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
  Žádné další stanovisko sděleno nebylo.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 2358/16 o výměře 104 m2 v k.ú. Mečichov paní Kateřině Uhýrkové za cenu 40 Kč/m2 a pověřuje starostu k podepsání kupní smlouvy.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 0          
  Proti: 6          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení nebylo schváleno.

 12. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Nařízení obce Mečichov č. 1/2015 ze dne 24.4.2015, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce Mečichov. Důvodem přijetí tohoto nařízení je ochrana obyvatel před
  nekalými praktikami prodejců, které byly zjištěny na základě podnětů občanů obce. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení tohoto Nařízení.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Nařízení obce Mečichov č. 1/2015 ze dne 24.4.2015, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce Mečichov.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 7/04/2015 bylo schváleno.

 13. Velitelka JSDHO předložila zastupitelstvu obce aktualizovaný seznam členů jednotky SDH obce Mečichov k 3.4.2015, který je přílohou zřizovací listiny JSDHO Mečichov. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení této přílohy.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje seznam členů jednotky SDH obce Mečichov, aktualizovaný k 3.4.2015.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 8/04/2015 bylo schváleno.

 14. Obecní úřad přijal žádost pana ing. Michala Lohra v zastoupení firmou ARD architects s.r.o. o vydání souhlasu k napojení novostavby rodinného domu na pozemku parc.č.st. 128 na místní komunikaci parc.č. 2379/2,
  vše v k.ú. Mečichov. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Dle §10 odst. 4 písm. b) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo obce Mečichov vydává souhlas s napojením novostavby rodinného domu pana ing. Michala Lohra,
  nacházející se na pozemku parc.č.st. 128 na místní komunikaci parc.č. 2379/2.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 9/04/2015 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 27.4.2015

Zapsal: Bc. Petr Finěk

Ověřovatelé: Pavel Klečka

Starosta: Josef Sýkora

Milan Klečka