Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 5. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 29.5.2015

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Hrba, Pavel Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Milan Klečka
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 24.4.2015
 4. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO RADINA za rok 2014
 5. Závěrečný účet DSO RADINA za rok 2014
 6. Rozpočtové změny obce č. 4 pro rok 2015
 7. Zrušení zadávacího řízení na akci „Oprava komunikace po povodni v k.ú. Mečichov“
 8. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 9. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/05/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 24.4.2015. Všechny body usnesení byly splněny.

 4. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO RADINA za rok 2014 ze dne 13.2.2015. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO RADINA za rok 2014.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/05/2015 bylo schváleno.

 5. Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet DSO RADINA za rok 2014. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet DSO RADINA za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/05/2015 bylo schváleno.

 6. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny obce č.4 pro rok 2015 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny obce č.4 pro rok 2015, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 4/05/2015 bylo schváleno.

 7. V červnu loňského roku podala Obec Mečichov žádost o grant z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 117D914 – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013, dotační titul 1, na rekonstrukci místní
  komunikace v úseku od hřiště do Loužku a pověřila firmu Corporin s.r.o. vyřízením celé administrace od podání žádosti po závěrečné vyhodnocení. Z důvodu nepřidělení dotace je nutné zrušit probíhající zadávacího řízení,
  neboť obec není schopna toto financovat pouze z vlastních prostředků.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na akci „Oprava komunikace po povodni v k.ú. Mečichov“ v souladu s ustanoveními § 84 ZVZ.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 5/05/2015 bylo schváleno.

 8. Obec Mečichov obdržela žádost pana Jana Hudečka, bytem Mečichov 59, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 o výměře cca 57 m2 v k.ú. Mečichov, dle vyznačení na katastrální mapě.
  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 2358/1 o výměře cca 57 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední
  desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 6/05/2015 bylo schváleno.

 9. Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti E.ON Distribuce, a.s. na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení, týkající se stavby: „Mečichov – Polanová,
  parc.č.41/1, el.přípojka“. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění kabelu NN a skříně SS100 na pozemek parc.č. 2358/15 jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č. 1030025238/003 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení, týkající se stavby: „Mečichov – Polanová, parc.č.41/1,
  el.přípojka“ se společnosti E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 7/05/2015 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29.5.2015

Zapsal: Bc. Petr Finěk

Ověřovatelé: Pavel Klečka

Starosta: Josef Sýkora

Petr Hrba