Vyberte stránku

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 26. 6. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 26.6.2015

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Hrba, Pavel Klečka
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Josef Křivanec, Milan Klečka
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 29.5.2015
 4. Rozpočtové změny obce č. 5 pro rok 2015
 5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 6. Výroční technickohospodářská zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Mečichov za rok 2014
 7. Výroční zpráva společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2014
 8. Odpuštění nájemného za pronájem hospody za červen 2015
 9. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330033807/001
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/06/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29.5.2015. Všechny body usnesení byly splněny.

 4. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny obce č.5 pro rok 2015 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny obce č.5 pro rok 2015, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/06/2015 bylo schváleno.

 5. Obecní úřad přijal žádost pana Jana Hudečka, bytem Mečichov 59, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 o výměře cca 57 m2 v k.ú. Mečichov, dle vyznačení na katastrální mapě.
  Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 29.5.2015 usnesením č. 6/05/2015 a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i elektronické úřední desce ve lhůtě
  od 30.5.2015 do 15.6.2015. V této zákonné lhůtě obecní úřad nepřijal žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá.
  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1 o výměře cca 57 m2 v k.ú. Mečichov panu Janu Hudečkovi za cenu 40 Kč/m2. Tuto část pozemku nechá kupující
  odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/06/2015 bylo schváleno.

 6. Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční technickohospodářskou zprávou provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Mečichov za rok 2014.

 7. Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2014.

 8. Z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení v místní hospodě a s tím spojeným ztížením užívání tohoto objektu navrhl starosta obce odpustit nájemkyni hospody nájemné za měsíc červen 2015. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje odpuštění nájemného za pronájem hospody za měsíc červen 2015 nájemkyni, paní Zdeně Lávičkové.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 4/06/2015 bylo schváleno.

 9. Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti E.ON Distribuce, a.s. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330033807/001, týkající se stavby „Mečichov – Finěk, parc.č. 141“. Z návrhu smlouvy vyplývá,
  že se jedná o umístění kabelu NN na pozemek parc.č. 2379/2 jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č.: PI-014330033807/001 o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: „Mečichov – Finěk, parc.č. 141“ se společnosti E.ON Distribuce, a.s.
  a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 5/06/2015 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 26.6.2015

Zapsal: Bc. Petr Finěk

Ověřovatelé: Pavel Klečka

Starosta: Josef Sýkora

Petr Hrba