Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 28. 8. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 28.8.2015

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Josef Křivanec, Milan Klečka
Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 26.6.2015
 4. Rozpočtové změny obce č. 6 a 7 pro rok 2015
 5. Úhrada faktury za vícepráce při rekonstrukci WC v hospodě
 6. Zpráva o výsledku částečného přezkumu hospodaření obce za rok 2015
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/07/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26.6.2015. Všechny body usnesení byly splněny.

 4. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny obce č.6 a 7 pro rok 2015 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny obce č.6 a 7 pro rok 2015, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/07/2015 bylo schváleno.

 5. Starosta předložil zastupitelstvu obce k nahlédnutí uhrazenou fakturu č. 2150047 za vícepráce spojené s opravou WC v hospodě, kterou vystavila firma Stavební společnost H a T, spol. s r.o., IČ: 450 23 522.

 6. Starosta seznámil přítomné zastupitele se zprávou o výsledku částečného přezkumu hospodaření obce za rok 2015 ze dne 29.7.2015. Z protokolu vyplývá, že
  nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostateky.

Zápis vyhotoven dne 28.8.2015

Zapsal: Bc. Petr Finěk

Ověřovatelé: Pavel Klečka

Starosta: Josef Sýkora

Petr Hrba