Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 2. 10. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 2.10.2015

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Hrba, Pavel Klečka, Josef Křivanec, Milan Klečka
Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni:
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 28.8.2015
 4. Rozpočtové změny obce č. 8 pro rok 2015
 5. Realizace sběrného dvora – žádost o dotaci
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/08/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28.8.2015. Všechny body usnesení byly splněny.

 4. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny obce č.8 pro rok 2015 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny obce č.8 pro rok 2015, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/08/2015 bylo schváleno.

 5. Starosta seznámil zastupitelstvo obce s připravovaným projektem na realizaci sběrného dvora v obci Mečichov a možností čerpání dotace na financování této akce z fondů Ministrerstva životního prostředí ČR.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje realizaci sběrného dvora v obci Mečichov dle předloženého projektu a podání žádosti o dotaci na tuto akci z operačního programu Ministrerstva životního prostředí ČR.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/08/2015 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 2.10.2015

Zapsal: Bc. Petr Finěk

Ověřovatelé: Pavel Klečka

Starosta: Josef Sýkora

Petr Hrba