Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 30. 10. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 30.10.2015

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Hrba, Pavel Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Milan Klečka
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 2.10.2015
 4. Rozpočtové změny obce č. 9 pro rok 2015
 5. Žádost o dotaci z POV 2016 – DT 8
 6. Žádost o dotaci z POV 2016 – DT 1
 7. Vybavení kompostárny – žádost o dotaci
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.
 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/09/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 2.10.2015. Všechny body usnesení byly splněny.
 4. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny obce č.9 pro rok 2015 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny obce č.9 pro rok 2015, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/09/2015 bylo schváleno.

 5. Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2016 – dotační titul 8, na který lze čerpat prostředky na financování
  úroků z úvěru. Bylo navrženo požádat o dotace na neinvestiční úroky z úvěru na výstavbu pěti bytových jednotek v budově bývalé školy. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje žádost o dotaci z fondu POV JčK na rok 2016 DT 8 na neinvestiční úroky z úvěru na výstavbu pěti bytových jednotek v budově bývalé školy.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/09/2015 bylo schváleno.

 6. Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2016 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na výměnu oken a vchodových dveří v místním pohostinství,
  budova s č.p. 1 v k.ú. Mečichov. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2013 – 2018. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje žádost o dotaci z fondu POV JčK na rok 2016 DT 1 na výměnu oken a vchodových dveří v místním pohostinství, budova s č.p. 1 v k.ú. Mečichov.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 4/09/2015 bylo schváleno.

 7. Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace ze Státního fondu Životního prostředí České republiky z Operačního programu Životního prostředí na vybavení kompostárny. Zastupitelé se dohodli
  na pořízení techniky na manipulaci s kompostem. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zpracování žádosti o dotaci ze Státního fondu ŽP ČR z Operačního programu Životního prostředí na pořízení techniky na manipulaci s kompostem a zajištění finanční
  spoluúčasti z vlastního rozpočtu ve výši 15 % z celkové částky tohoto projektu.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 6          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 5/09/2015 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 30.10.2015
Zapsal: Bc. Petr Finěk Ověřovatelé: Pavel Klečka
Starosta: Josef Sýkora   Petr Hrba