Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 11. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 27.11.2015

Přítomni:Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Petr Hrba, Pavel Klečka, Josef Křivanec, Milan Klečka
Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Omluveni:
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 30.10.2015
 4. Rozpočtové změny Obce Mečichov č. 10 pro rok 2015
 5. Návrh rozpočtu Obce Mečichov na rok 2016
 6. Příkaz starosty k inventuře
 7. Schválení ceny vodného na rok 2016
 8. Návrh rozpočtu DSO RADINA na rok 2016
 9. Pasport veřejného osvětlení, aktualizace pasportu místních komunikací, plánu zimní údržby
 10. Uhrazení vlastního podílu ze společné dotace SOB
 11. Žádost o dotaci na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové politiky
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.
 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/10/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 30.10.2015. Všechny body usnesení byly splněny.
 4. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny Obce Mečichov č.10 pro rok 2015 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny Obce Mečichov č.10 pro rok 2015, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/10/2015 bylo schváleno.

 5. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2016 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov).
  Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 3 220 000 Kč a výdaje činí 2 981 000 Kč. Splátky úvěru budou činit 239 000 Kč.
  Rozpočet je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2016.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2016 bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru.
  Celkové příjmy činí 3 220 000 Kč, výdaje 2 981 000 Kč a splátky úvěru 239 000 Kč.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/10/2015 bylo schváleno.

 6. Starosta vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Inventura proběhne v období 18.12.2015 – 31.1.2016. Předsedou inventarizační komise byl navržen
  Bc. Petr Finěk a členy Josef Křivanec a Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení předsedy a členů inventarizační komise.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje inventarizační komisi v tomto složení:
  předseda: Bc. Petr Finěk
  členové: Josef Křivanec a Pavel Klečka
  Inventura proběhne v období 18.12.2015 – 31.1.2016.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 4/10/2015 bylo schváleno.

 7. Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2016, který předložila firma Čevak, a.s. Cena vodného, jak pohyblivé, tak pevné složky, zůstává stejná jako v roce 2015.
  Bylo přistoupeno k hlasování o schválení ceny vodného.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navrženou cenu vodného na rok 2016 v tomto složení:

  • pevná složka u vodoměru do 2,5 m3/H: 309 Kč bez DPH
  • pevná složka u vodoměru do 6 m3/H: 1 734 Kč bez DPH
  • pohyblivá složka: 37,41 Kč/m3 bez DPH

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 5/10/2015 bylo schváleno.

 8. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu DSO RADINA na rok 2016 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov).
  Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 14 000 Kč a výdaje činí 14 000 Kč. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný.
  Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu DSO RADINA na rok 2016.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet DSO RADINA na rok 2016 bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný.
  Celkové příjmy činí 14 000 Kč a výdaje 14 000 Kč.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 6/10/2015 bylo schváleno.

 9. Starosta předložil přítomným zastupitelům zpracovaný pasport veřejného osvětlení obce Mečichov a aktualizaci pasportu místních komunikací, plánu zimní údržby. Tato akce
  byla realizována v rámci společného projektu Svazku obcí Blatenska. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s pasportem veřejného osvětlení obce Mečichov. Dále Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje aktualizaci pasportu místních
  komunikací, plánu zimní údržby v rámci společného projektu Svazku obcí Blatenska.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 7/10/2015 bylo schváleno.

 10. Starosta seznámil přítomné zastupitele se společným projektem SOBu z finanční dotace Jihočeského kraje pro rok 2015. Z této dotace byl hrazen pasport veřejného osvětlení obce Mečichov a aktualizace pasportu místních komunikací,
  plánu zimní údržby. V rámci splnění podmínek pro získání těchto finančních prostředků musí Obec Mečichov uhradit vlastní podíl ve výši 3.307,- Kč, což je 30% z celkových nákladů.
  Tato částka musí být poukázala na účet SOBu č. 5501804544/0600 ve lhůtě do 31.12.2015. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zaslání příspěvku SOBu na úhradu vlastního podílu ze společné dotace na pořízení pasportu veřejného osvětlení obce Mečichov a aktualizace pasportu místních komunikací,
  plánu zimní údržby ve výši 3.307,- Kč, což je 30% z celkových nákladů. Částka bude poukázala na účet SOBu č. 5501804544/0600 ve lhůtě do 31.12.2015.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 8/10/2015 bylo schváleno.

 11. Starosta předložil zastupitelům Žádost o dotaci na rok 2016 na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové politiky na místní úrovni, kterou podalo Občanské sdružení PREVENT. Pro obec Mečichov se
  jedná o částku 1.566,- Kč na rok. Svazek obcí Blatenska na své valné hromadě, konané 25.11.2015, schválil, že příspěvky za všechny členské obce uhradí SOB společně. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí dotace na spolufinancování protidrogových služeb na území Jihočeského kraje v roce 2016 formou příspěvku Občanskému sdružení PREVENT
  ve výši 1.566,- Kč za obec Mečichov. Tento podíl uhradí Svazek obcí Blatenska ze svého rozpočtu.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 7          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 9/10/2015 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 27.11.2015
Zapsal: Bc. Petr Finěk Ověřovatelé: Pavel Klečka
Starosta: Josef Sýkora   Petr Hrba