Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 28. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 28.12.2015

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Milan Klečka
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Mgr. Tomáš Klečka, Josef Křivanec
Program:
 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27.11.2015
 4. Rozpočtové změny Obce Mečichov č. 11 pro rok 2015
 5. Změny vnitřní směrnice platné od 1.1.2016
 6. Zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2015
 7. Dárkové balíčky pro jubilanty
 8. Dlouhodobý pronájem obecního majetku
 9. Žádost Oblastní charity Strakonice o finanční příspěvek na rok 2016
 10. Pořízení změny Územního plánu Mečichov
 11. Prominutí penále z faktur po splatnosti
 1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
  Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a
  zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

 2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování
  o schválení navrženého programu zasedání.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 1/11/2015 bylo schváleno.

 3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27.11.2015. Všechny body usnesení byly splněny.

 4. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny Obce Mečichov č.11 pro rok 2015 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny Obce Mečichov č.11 pro rok 2015, a to bez výhrad.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 2/11/2015 bylo schváleno.

 5. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem změn vnitřních směrnic platných od 1.1.2016 – viz. příloha tohoto zápisu. Bylo přistoupeno k hlasování o jejich schválení.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje změny vnitřních směrnic platných od 1.1.2016 uvedených v příloze tohoto zápisu.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 3/11/2015 bylo schváleno.

 6. Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 2.7.2015 a 23.12.2015 a
  se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 27.3.2015, 16.7.2015 a 21.10.2015 – viz. přílohy tohoto zápisu. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení těchto zápisů.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje bez výhrad zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 2.7.2015 a 23.12.2015 a zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 27.3.2015, 16.7.2015 a 21.10.2015.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 4/11/2015 bylo schváleno.

 7. Starosta navrhl navýšit cenu za dárkové balíčky pro jubilanty z původních 400 Kč na 500 Kč. Bylo přistoupeno k hlasování.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navýšení ceny dárkových balíčků pro jubilanty od 1.1.2016 na hodnotu 500 Kč za jeden balíček.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 5/11/2015 bylo schváleno.

 8. Z důvodu ukončení platnosti nájemní smlouvy k 31.12.2015 podala paní Zdeňka Lávičková, bytem Mečichov 42, zdejšímu obecnímu úřadu žádost o prodloužení dlouhodobého pronájmu části budovy s č.p. 1,
  stojící na stav. par. č. 2/1 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Mečichov, za účelem provozování pohostinství. Plán budovy s vyznačenými prostory je přílohou této žádosti.
  Záměr obce dlouhodobě pronajmout tento obecní majetek byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i elektronické úřední desce ve lhůtě od 12.12.2015 do 28.12.2015. V této zákonné lhůtě
  obecní úřad nepřijal žádnou námitku. Bylo navrženo prodloužit stávající nájemní smlouvu formou dodatku ke smlouvě do 31.12.2018. Ostatní ujednání nájemní smlouvy v aktuálním znění zůstanou nezměněny.
  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na část budovy s č.p. 1, stojící na stav. par. č. 2/1 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Mečichov,
  za účelem provozování pohostinství, paní Zdeňce Lávičkové, bytem Mečichov 42, a to formou dodatku ke smlouvě do 31.12.2018. Nájemné zůstává ve výši 1.000,- Kč měsíčně, celkem 12.000,- Kč ročně.
  Ostatní ustanovení nájemní smlouvy ze dne 1.6.2009 ve znění dodatků zůstávají nezměněna.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 6/11/2015 bylo schváleno.

 9. Oblastní charita Strakonice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na rok 2016. K žádosti doložila výkaz jejich provedených služeb pro občany naší obce v roce 2015. K výše uvedeným skutečnostem
  zastupitelé navrhli poskytnout Oblastní charitě Strakonice jednorázový finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Strakonice na rok 2016 ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude převedena na její účet č. 136219490/0300 v lednu 2016.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 7/11/2015 bylo schváleno.

 10. Starosta navrhl přítomným zastupitelům pořídit změnu č. 1 Územního plánu obce Mečichov. Změna se týká části pozemku parc. č. 574/4, která je v současné době zařazena mezi
  plochy smíšené nezastavěného území a nelze zde tudíž provádět žádnou výstavbu. Obec má záměr vybudovat v budoucnu na tomto pozemku sběrný dvůr, je proto nutné zapracovat tento
  záměr do územního plánu.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Mečichov, která se týká části pozemku parc. č. 574/4 v k.ú. Mečichov, za účelem výstavby sběrného dvora.
  Dále zastupitelstvo obce určuje starostu obce, pana Josefa Sýkoru, jako osobu odpovědnou pro jednání s MěÚ Strakonice při pořizování změny č. 1 Územního plánu obce Mečichov.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 8/11/2015 bylo schváleno.

 11. Starosta seznámil přítomné zastupitele se stavem faktur po splatnosti, vystavených nájemníkům obecních bytů (náklady za elektrickou energii společných prostor). Dle zákona o účetnictví je nutné účtovat k těmto
  fakturám oprávky a navyšovat tak dluh o penále. Vzhledem k finanční situaci těchto dvou dlužníků by bylo velmi obtížné vymáhat tyto dluhy včetně penále. Starosta proto navrhl upustit v těchto konkrétních případech
  od účtování oprávek a do dalšího účetního období zúčtovávat pouze skutečný dluh.

  Návrh usnesení:
  Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prominutí penále z faktur po splatnosti, vystavovaných nájemníkům obecních bytů za elektrickou energii ve společných prostorách. Na tyto faktury se nebudou účtovat
  oprávky dle zákona o účetnictví.

  Výsledek hlasování:  
  Pro: 5          
  Proti: 0          
  Zdrželi se: 0
  Usnesení č. 9/11/2015 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 28.12.2015

Zapsal: Bc. Petr Finěk

Ověřovatelé: Pavel Klečka

Starosta: Josef Sýkora

Petr Hrba