Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 1. 2016 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 29.1.2016

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Milan Klečka

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 28.12.2015
  4. Rozpočtové změny Obce Mečichov č. 12 pro rok 2015
  5. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/12
  6. Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu
  7. Žádost TJ Sokol Doubravice o individuální dotaci

1.) Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2.) Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/01/2016 bylo schváleno.

3.) Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28.12.2015. Všechny body usnesení byly splněny.

4.) Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny Obce Mečichov č.12 pro rok 2015 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny Obce Mečichov č.12 pro rok 2015, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/01/2016 bylo schváleno.

5.) Obec Mečichov obdržela žádost paní Lenky Petrovitzové, bytem Radobyčická 15, 301 00 Plzeň, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/12 o výměře cca 165 m2 v k.ú. Mečichov, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 2358/12 o výměře cca 165 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/01/2016 bylo schváleno.

6.) Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem veřejnoprávní smlouvy, na základě které budou příslušné orgány města Strakonice vykonávat za orgány obce Mečichov v jejím správním obvodu přenesenou působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Mečichov a Městem Strakonice o zajištění výkonu přenesené působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích ve věcech místních komunikací. Na základě této smlouvy budou příslušné orgány města Strakonice místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Mečichov.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/01/2016 bylo schváleno.

7.) Tělovýchovná jednota Sokol Doubravice podala Obci Mečichov žádost o individuální dotaci z důvodu zajištění chodu a rozvoje mládeže v tomto spolku. Zastupitelé navrhli poskytnout TJ Sokol Doubravice jednorázovou dotaci ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí individuální dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Doubravice ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude převedena na její účet č. 239340197/0300 v únoru 2016.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/01/2016 bylo schváleno.


Zápis vyhotoven dne 29. 1. 2016
Starosta: Josef Sýkora
Zapsal: Bc. Petr Finěk
Ověřovatelé: Pavel Klečka, Petr Hrba