Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 26. 2. 2016 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 26.2.2016

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Milan Klečka

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 29.1.2016
 4. Vyřazení hmotného majetku
 5. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Výměna oken a vchodových dveří v pohostinství“
 6. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/12
 7. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při XXXVII. RALLY AGROPA
 8. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
 9. Zajištění poskytování poštovních služeb Poštou Partner
 10. Žádost o snížení nájemného z pohostinství
 11. Rozpočtové změny Obce Mečichov č. 1 pro rok 2016

1.) Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Petra Hrbu a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2.) Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/02/2016 bylo schváleno.

3.) Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29.1.2016. Všechny body usnesení byly splněny.

4.) Na základě provedené inventury obecního majetku k 31.12.2015 navrhl předseda inventarizační komise vyřadit z majetku obce tyto položky: z účtu 018/100 licenci software KEO, v hodnotě 18.900,- Kč, z účtu 022/500 inv.č. 11 – kopírovací stroj, z účtu 028/100 inv.č. 222200034 – varnou konvici, inv.č. 222200054 – zahradní traktůrek, inv.č. 222200073 – telefon, inv.č. 333300009 – hasicí přístroj. Licence KEO se vyřazuje z důvodu nadbytečnosti po přechodu na nový účetní program, ostatní majetek z důvodu poškození a nerentabilní opravy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vyřazení tohoto obecního majetku:
z účtu 018/100:
licence software KEO, v hodnotě 18.900,- Kč
z účtu 022/500:
inv.č. 11 – kopírovací stroj
z účtu 028/100:
inv.č. 222200034 – varná konvice
inv.č. 222200054 – zahradní traktůrek
inv.č. 222200073 – telefon
inv.č. 333300009 – hasicí přístroj
Vyřazení tohoto obecního majetku z evidence provede účetní obce k 31.3.2016.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/02/2016 bylo schváleno.

5.) V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Výměna oken a vchodových dveří v pohostinství“ v tomto složení: Josef Křivanec, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka. Dále byli navrženi tito náhradníci: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Výměna oken a vchodových dveří v pohostinství“ ve složení: Josef Křivanec, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka a náhradníky ve složení: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/02/2016 bylo schváleno.

6.) Obecní úřad přijal žádost paní Lenky Petrovitzové, bytem Radobyčická 15, 301 00 Plzeň, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/12 o výměře cca 165 m2 v k.ú. Mečichov, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 29.1.2016 usnesením č. 3/01/2016 a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i elektronické úřední desce ve lhůtě od 30.1.2016 do 16.2.2016. V této zákonné lhůtě obecní úřad nepřijal žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/12 o výměře cca 165 m2 v k.ú. Mečichov paní Lence Petrovitzové, bytem Radobyčická 15, 301 00 Plzeň za cenu 40 Kč/m2. Tuto část pozemku nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/02/2016 bylo schváleno.

7.) Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání XXXVII. ročníku EPLcond RALLY AGROPA, který se koná 30. července 2016. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu 30.7.2016 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky při konání XXXVII. ročníku EPLcond RALLY AGROPA.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/02/2016 bylo schváleno.

8.) Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti E.ON Distribuce, a.s. na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení, týkající se stavby: „Mečichov – Hrbová, parc.č.142/1, el.přípojka“. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění kabelu NN a kabelové spojky na pozemek parc.č. 2379/2 jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č. 1030030522/002 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení, týkající se stavby: „Mečichov – Hrbová, parc.č.142/1, el.přípojka“ se společnosti E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/02/2016 bylo schváleno.

9.) Obec Mečichov oslovila Česká pošta, s.p. s nabídkou spolupráce při zajišťování poskytování poštovních služeb v obci Mečichov prostřednictvím pobočky PARTNER. Starosta seznámil zastupitele s podmínkami této služby a nutností zajištění stálého zaměstnance a obecních prostor v případě, že by Obec Mečichov měla zájem pobočku PARTNER provozovat. V případě našeho nezájmu bude Česká pošta hledat alternativního partnera z řad komerčních subjektů působících v obci. K této druhé variantě se přiklonili všichni přítomní zastupitelé, zajména z důvodu, že obec namá žádného zaměstnance v trvalém pracovním poměru. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zřízení pobočky PARTNER ve vlasních prostorách a následné provozování těchto poštovních služeb.

Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 6 Zdrželi se: 0
Usnesení nebylo schváleno.

10.) Obci Mečichov byla doručena žádost paní Zdeňky Lávičkové o snížení nájemného z důvodu celoročně vyšších nákladů na provoz pohostinství. Zastupitelé navrhli snížit měsíční nájemné o 200 Kč od 1.3.2016. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje snížení nájemného za pronájem pohostinství na 800 Kč měsíčně s účinností od 1.3.2016.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/02/2016 bylo / nebylo schváleno.

11.) Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny Obce Mečichov č.1 pro rok 2016 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny Obce Mečichov č.1 pro rok 2016, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/02/2016 bylo schváleno.


Zápis vyhotoven dne 26. 2. 2016
Starosta: Josef Sýkora
Zapsal: Bc. Petr Finěk
Ověřovatelé: Pavel Klečka,Petr Hrba