Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 3. 2016 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 25.3.2016

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Pavel Klečka, Milan Klečka

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 26.2.2016
  4. Změna rozpisu rozpočtu obce č. 1 pro rok 2016
  5. Výběr dodavatele na akci „Výměna oken a vchodových dveří v pohostinství“
  6. Ukončení účinnosti veřejnoprávní smlouvy č. 03-339 – úsek péče o těžce zdravotně postižené občany

1.) Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Josefa Křivance a Petra Hrbu a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2.) Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/03/2016 bylo schváleno.

3.) Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26.2.2016. Všechny body usnesení byly splněny.

4.) Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené změny rozpisu rozpočtu Obce Mečichov č.1 pro rok 2016 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným změnám rozpisu rozpočtu obce výhrady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí změny rozpisu rozpočtu Obce Mečichov č.1 pro rok 2016, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/03/2016 bylo schváleno.

5.) Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Výměna oken a vchodových dveří v pohostinství“, ze dne 25.3.2016, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem šest došlých nabídek:

OKNOTHERM s r.o., IČ: 466 78 352, 374.361,12 Kč bez DPH
PREISWERT s.r.o., IČ: 263 72 274, 324.345,00 Kč bez DPH
GORSTAV, stavební společnost, s.r.o., IČ: 281 14 795, 368.033,00 Kč bez DPH
TSH plast s.r.o., IČ: 251 70 473, 317.509,00 Kč bez DPH
Otherm Strakonice (Window Holding a.s.), IČ: 284 36 024, 346.591,00 Kč bez DPH
OKNO-Plast PN s.r.o., IČ: 251 69 475, 312.641,00 Kč bez DPH
Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma OKNO-Plast PN s.r.o., IČ: 251 69 475. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku ve variantě č. 2 jako vítěznou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy OKNO-Plast PN s.r.o., IČ: 251 69 475, s cenou 312.641,00 Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Výměna oken a vchodových dveří v pohostinství“.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/03/2016 bylo schváleno.

6.) Město Strakonice předložilo obci Mečichov dohodu o ukončení účinnosti veřejnoprávní smlouvy č. 03-339, uzavřené dne 29.7.2003, na jejímž základě MěÚ Strakonice vykonával pro OÚ Mečichov ve správním obvodu obce Mečichov přenesenou působnost stanovenou v zákoně č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, v tehdy platném znění, na úseku péče o těžce zdravotně postižené občany dle ustanovení § 32 odst. 2 písm. b) tohoto zákona a dle ustanovení § 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, v tehdy platném znění, tj. rozhodování o poskytnutí jednorázového ročního příspěvku na individuální dopravu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s uzavřením dohody o ukončení účinnosti veřejnoprávní smlouvy č. 03-339, uzavřené dne 29.7.2003, na zajištění výkonu přenesené působnosti stanovené v zákoně č. 114/1988 Sb., v tehdy platném znění, na úseku péče o těžce zdravotně postižené občany, tj. rozhodování o poskytnutí jednorázového ročního příspěvku na individuální dopravu, uzavřené mezi městem Strakonice a obcí Mečichov a pověřuje starostu obce k podpisu uvedené dohody.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/03/2016 bylo schváleno.


Zápis vyhotoven dne 25. 3. 2016
Starosta: Josef Sýkora
Zapsal: Bc. Petr Finěk
Ověřovatelé: Josef Křivanec,Petr Hrba