Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 4. 2016 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 29.4.2016

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 4 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Petr Hrba, Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 25.3.2016
  4. Rozpočtové změny Obce Mečichov č. 2 pro rok 2016
  5. Rozpočtový výhled obce na léta 2017 – 2022
  6. Dodatek vnitřních směrnic

1.) Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Klečku a Josefa Křivance a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2.) Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/04/2016 bylo schváleno.

3.) Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25.3.2016. Všechny body usnesení byly splněny.

4.) Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny Obce Mečichov č.2 pro rok 2016 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny Obce Mečichov č.2 pro rok 2016, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/04/2016 bylo schváleno.

5.) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtového výhledu obce na léta 2017 – 2022 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Jednotlivé rozpočty ve výhledu jsou navrženy jako přebytkové, rozdíly se použijí na splátky úvěru. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtovému výhledu výhrady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočtový výhled obce na léta 2017 – 2022, a to bez výhrad. Rozpočtový výhled se schvaluje jako přebytkový, rozdíly se použijí na splátky úvěru.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/04/2016 bylo schváleno.

6.) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem dodatku vnitřních směrnic upravujícího časové rozlišení nákladů, platného od 1.1.2016 – viz. příloha tohoto zápisu. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje dodatek vnitřních směrnic upravující časové rozlišení nákladů, platný od 1.1.2016, uvedený v příloze tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/04/2016 bylo schváleno.


Zápis vyhotoven dne 29. 4. 2016
Starosta: Josef Sýkora
Zapsal: Bc. Petr Finěk
Ověřovatelé: Pavel Klečka, Josef Křivanec