Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 27.5.2016

Přítomni: Josef Sýkora, Josef Křivanec, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka
Přítomno je 4 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Milan Klečka

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 29.4.2016
  4. Rozpočtové změny Obce Mečichov č. 3 pro rok 2016
  5. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
  6. Závěrečný účet obce za rok 2015
  7. Schválení účetní závěrky obce za rok 2015
  8. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 126/1
  9. Návrh smlouvy o dílo na změnu č. 1 územního plánu Mečichov

1.) Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Josefa Křivance a zapisovatelem Mgr. Tomáše Klečku.

2.) Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/05/2016 bylo schváleno.

3.) Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29.4.2016. Všechny body usnesení byly splněny.

4.) Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny Obce Mečichov č.3 pro rok 2016 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny Obce Mečichov č.3 pro rok 2016, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/05/2016 bylo schváleno.

5.) Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 ze dne 18.4.2016. Při přezkumu hospodaření byl zjištěn jeden méně závažný nedostatek. Kontrolou inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2015 bylo zjištěno, že účet 082 – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí vykazuje dle Rozvahy zůstatek ve výši 385.209,50 Kč, ale dle inventurního soupisu je zůstatek ve výši 385.156,83 Kč, částka 53,05 Kč vznikla dvojím vyřazením ruční stříkačky v měsíci březnu 2015 a v prosinci 2015. Starosta vydal pokyn odstranit tento zjištěný nedostatek do konce roku 2016.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 a schvaluje tato nápravná opatření: Účetní musí provést opravný účetní doklad k narovnání stavu účtu 082/500 zápisem 551/400 – MD 53,05 Kč – 082/500 – D 53,05 Kč. Toto opatření bude provedeno do 31.12.2016.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/05/2016 bylo schváleno.

6.) Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2015. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/05/2016 bylo schváleno.

7.) Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce za rok 2015 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/05/2016 bylo schváleno.

8.) Obec Mečichov obdržela žádost pana Pavla Klečky, bytem Mečichov 62, 387 36 Mečichov, o koupi části obecního pozemku parc.č. 126/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Mečichov, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 126/1 o výměře cca 250 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/05/2016 bylo schváleno.

9.) Starosta předložil návrh smlouvy o dílo na změnu č. 1 územního plánu Mečichov, která je přílohou tohoto zápisu a uzavíraná s ing. arch. Zdeňkem Gottfriedem, se sídlem Šmeralova 208/16, 170 00 Praha 7, kancelář: Novohradská 1, 370 01 České Budějovice, IČO: 418 74 439. Smluvní cena za práce specifikované ve smlouvě je 34.000,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy o dílo na změnu č. 1 územního plánu Mečichov s ing. arch. Zdeňkem Gottfriedem, se sídlem Šmeralova 208/16, 170 00 Praha 7, kancelář: Novohradská 1, 370 01 České Budějovice, IČO: 418 74 439, za smluvní cenu 34.000,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/05/2016 bylo schváleno.


Zápis vyhotoven dne 27.5.2016
Starosta: Josef Sýkora
Zapsal: Mgr. Tomáš Klečka
Ověřovatelé: Petr Hrba, Josef Křivanec