Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 7. 2016 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 29.7.2016

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Milan Klečka, Josef Křivanec

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 24.6.2016
  4. Rozpočtové změny Obce Mečichov č. 5 pro rok 2016
  5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 89/3
  6. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 9/2

1.) Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2.) Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/07/2016 bylo schváleno.

3.) Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 24.6.2016. Všechny body usnesení byly splněny.

4.) Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny Obce Mečichov č.5 pro rok 2016 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny Obce Mečichov č.5 pro rok 2016, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/07/2016 bylo schváleno.

5.) Obecní úřad přijal žádost paní ing. Vladimíry Štorkové, bytem Přemyslova 461, 397 01 Písek, o koupi části obecního pozemku parc.č. 89/3 o výměře cca 765 m2 v k.ú. Mečichov, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 24.6.2016 usnesením č. 4/06/2016 a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i elektronické úřední desce ve lhůtě od 25.6.2016 do 11.7.2016. V této zákonné lhůtě obecní úřad nepřijal žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 89/3 o výměře cca 765 m2 v k.ú. Mečichov paní ing. Vladimíře Štorkové za cenu 40 Kč/m2. Tuto část pozemku nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/07/2016 bylo schváleno.

6.) Obec Mečichov obdržela žádost paní Soni Malé, bytem Mečichov 47, 387 36 Mečichov, o koupi části obecního pozemku parc.č. 9/2 o výměře cca 31 m2 v k.ú. Mečichov, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byli zastupitelé seznámeni s tím, že tento pozemek chtěl v minulosti zakoupit jiný zájemce, ale pro nesouhlas majitelů okolních pozemků byla tato žádost zamítnuta.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 9/2 o výměře cca 31 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování: Pro: 1 Proti: 3 Zdrželi se: 1
Usnesení nebylo schváleno.


Zápis vyhotoven dne 29.7.2016
Starosta: Josef Sýkora
Zapsal: Bc. Petr Finěk
Ověřovatelé: Petr Hrba, Pavel Klečka