Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 8. 9. 2016 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 8.9.2016

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Milan Klečka, Josef Křivanec

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 29. 7. 2016
  4. Rozpočtové změny Obce Mečichov č. 6 pro rok 2016
  5. Výběr dodavatele na akci „Vybavení pro obec Mečichov“
  6. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc. č. 86/1

 

1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/08/2016 bylo schváleno.

3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 7. 2016. Všechny body usnesení byly splněny.

4. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny Obce Mečichov č. 6 pro rok 2016 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny Obce Mečichov č. 6 pro rok 2016, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/08/2016 bylo schváleno.

5. Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na akci „Vybavení pro obec Mečichov“, ze dne 8. 9. 2016, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem čtyři došlé nabídky:

  • IMPORTERS s.r.o., 1.690.000,- Kč bez DPH
  • BONAS spol. s r.o., 1.675.000,- Kč bez DPH
  • MIKEŠ-CZ s.r.o., 1.565.000,- Kč bez DPH
  • RAMOS-KOO s.r.o., 1.669.900,- Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že nabídka firmy MIKEŠ-CZ s.r.o. byla vyloučena z důvodu nedodržení technické specifikace uvedené ve výzvě k podání nabídky. Zbylé tři nabídky splnily podmínky zadání. Nabídku s nejnižší cenou, která splnila všechny podmínky zadání, podala firma RAMOS-KOO s.r.o. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy RAMOS-KOO s.r.o. s cenou 1.669.900,- Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na akci „Vybavení pro obec Mečichov“.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/08/2016 bylo schváleno.

6. Obec Mečichov obdržela žádost paní Miroslavy Balkové, bytem Mečichov 96, 387 36 Mečichov, o koupi části obecního pozemku parc.č. 86/1 o výměře cca 183 m2 v k.ú. Mečichov, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 86/1 o výměře cca 183 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/08/2016 bylo schváleno.


Zápis vyhotoven dne 8. 9. 2016
Zapsal: Bc. Petr Finěk
Ověřovatelé: Petr Hrba, Pavel Klečka
Starosta: Josef Sýkora