Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 30. 9. 2016 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 30.9.2016

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Milan Klečka

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 8.9.2016
  4. Rozpočtové změny Obce Mečichov č. 7 pro rok 2016
  5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 86/1
  6. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330040233/001
  7. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: PI-1040011842/001

1.) Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2.) Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/09/2016 bylo schváleno.

3.) Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 8.9.2016. Všechny body usnesení byly splněny.

4.) Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny Obce Mečichov č.7 pro rok 2016 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny Obce Mečichov č.7 pro rok 2016, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/09/2016 bylo schváleno.

5.) Obecní úřad přijal žádost paní Miroslavy Balkové, bytem Mečichov 96, 387 36 Mečichov, o koupi části obecního pozemku parc.č. 86/1 o výměře cca 183 m2 v k.ú. Mečichov, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 8.9.2016 usnesením č. 4/08/2016 a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i elektronické úřední desce ve lhůtě od 9.9.2016 do 25.9.2016. V této zákonné lhůtě obecní úřad nepřijal žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 86/1 o výměře cca 183 m2 v k.ú. Mečichov paní Miroslavě Balkové, bytem Mečichov 96, 387 36 Mečichov, za cenu 40 Kč/m2. Tuto část pozemku nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/09/2016 bylo schváleno.

6.) Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti E.ON Distribuce, a.s. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330040233/001, týkající se stavby „Mečichov – Hrbová, parc.č. 142/1, kNN“. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění kabelu NN, kabelové spojky a uzemnění na pozemek parc.č. 2379/2, jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č.: PI-014330040233/001 o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: „Mečichov – Hrbová, parc.č. 142/1, kNN“ se společnosti E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/09/2016 bylo schváleno.

7.) Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti E.ON Distribuce, a.s. na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: PI-1040011842/001, týkající se stavby „Mečichov, stavební úpravy TS Samoty kNN“. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění zemního kabelu NN a pilíře na pozemky parc.č. 1923/10, 1923/11, 1923/7, 1923/5, 1318/3, 2076/5 v k.ú. Mečichov, jejichž je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě č.: PI-1040011842/001 o zřízení věcného břemene, týkající se stavby „Mečichov, stavební úpravy TS Samoty kNN“ se společnosti E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/09/2016 bylo schváleno.
Zápis vyhotoven dne 30.9.2016
Starosta: Josef Sýkora
Zapsal: Bc. Petr Finěk
Ověřovatelé: Petr Hrba, Pavel Klečka