Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 10. 2016 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 27.10.2016

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Milan Klečka, Pavel Klečka

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 30.9.2016
  4. Rozpočtové změny Obce Mečichov č. 8 pro rok 2016
  5. Žádost o dotaci z POV 2017 – DT 8
  6. Žádost o dotaci z POV 2017 – DT 1
  7. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: PI-1030033873/001
  8. Žádost o dotaci ze SFŽP ČR – Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov
  9. Dodatek vnitřní směrnice o poskytování a účtování cestovních náhrad pro zastupitele obce

1.) Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Mgr. Tomáše Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2.) Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/10/2016 bylo schváleno.

3.) Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 30.9.2016. Všechny body usnesení byly splněny.

4.) Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny Obce Mečichov č.8 pro rok 2016 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny Obce Mečichov č.8 pro rok 2016, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/10/2016 bylo schváleno.

5.) Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2017 – dotační titul 8, na který lze čerpat prostředky na financování úroků z úvěru. Bylo navrženo požádat o dotace na neinvestiční úroky z úvěru na výstavbu pěti bytových jednotek v budově bývalé školy. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje žádost o dotaci z fondu POV JčK na rok 2017 DT 8 na neinvestiční úroky z úvěru na výstavbu pěti bytových jednotek v budově bývalé školy.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/10/2016 bylo schváleno.

6.) Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2017 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na pořízení nových stolů a židlí v místním pohostinství, zasedací místnosti a společenském sále, budova s č.p. 1 v k.ú. Mečichov. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2013 – 2018. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje žádost o dotaci z fondu POV JčK na rok 2017 DT 1 na pořízení nových stolů a židlí v místním pohostinství, zasedací místnosti a společenském sále, budova s č.p. 1 v k.ú. Mečichov.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/10/2016 bylo schváleno.

7.) Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti E.ON Distribuce, a.s. na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: PI-1030033873/001, týkající se stavby „Mečichov – Lansdorf, parcely, 4 OM, kNN“. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění zemního kabelu NN a plastového pilíře na pozemek parc.č. 2379/2 v k.ú. Mečichov, jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě č.: PI-1030033873/001 o zřízení věcného břemene, týkající se stavby „Mečichov – Lansdorf, parcely, 4 OM, kNN“ se společnosti E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/10/2016 bylo schváleno.

8.) Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace ze Státního fondu Životního prostředí České republiky z Operačního programu Životního prostředí na Intenzifikaci sběru tříděných odpadů v obci Mečichov. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zpracování žádosti o dotaci ze Státního fondu ŽP ČR z Operačního programu Životního prostředí na Intenzifikaci sběru tříděných odpadů v obci Mečichov a zajištění finanční spoluúčasti z vlastního rozpočtu ve výši 15 % z celkové částky tohoto projektu.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/10/2016 bylo schváleno.

9.) Zastupitelstvo obce se seznámilo s dodatkem vnitřní směrnice o poskytování a účtování cestovních náhrad pro zastupitele obce s účinností od 1.1.2016 – viz. příloha tohoto zápisu. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje dodatkem vnitřní směrnice o poskytování a účtování cestovních náhrad pro zastupitele obce s účinností od 1.1.2016 uvedeným v příloze tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/10/2016 bylo schváleno.

 
Zápis vyhotoven dne 27.10.2016

Zapsal: Bc. Petr Finěk

Ověřovatelé: Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka

Starosta: Josef Sýkora