Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 11. 2016 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 25.11.2016

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Milan Klečka, Josef Křivanec

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 27.10.2016
  4. Rozpočtové změny Obce Mečichov č. 9 pro rok 2016
  5. Návrh rozpočtu Obce Mečichov na rok 2017
  6. Příkaz starosty k inventuře
  7. Schválení ceny vodného na rok 2017
  8. Návrh rozpočtu DSO RADINA na rok 2017
  9. Dohoda o ukončení účinnosti smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání dítěte v MŠ ve Strakonicích
  10. Rozpočtový výhled DSO RADINA na léta 2017 – 2019

1.) Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2.) Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/11/2016 bylo schváleno.

3.) Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27.10.2016. Všechny body usnesení byly splněny.

4.) Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny Obce Mečichov č.9 pro rok 2016 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny Obce Mečichov č.9 pro rok 2016, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/11/2016 bylo schváleno.

5.) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2017 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 3 584 900 Kč a výdaje činí 3 345 900 Kč. Splátky úvěru budou činit 239 000 Kč. Rozpočet je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2016.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2017 bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Celkové příjmy činí 3 584 900 Kč, výdaje 3 345 900 Kč a splátky úvěru 239 000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/11/2016 bylo schváleno.

6.) Starosta vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Inventura proběhne v období 16.12.2016 – 31.1.2017. Předsedou inventarizační komise byl navržen Bc. Petr Finěk a členy Josef Sýkora a Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení předsedy a členů inventarizační komise.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje inventarizační komisi v tomto složení:
předseda: Bc. Petr Finěk
členové: Josef Sýkora a Pavel Klečka
Inventura proběhne v období 16.12.2016 – 31.1.2017.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/11/2016 bylo schváleno.

7.) Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2017, který předložila firma Čevak, a.s. Cena vodného, jak pohyblivé, tak pevné složky, zůstává stejná jako v roce 2016. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení ceny vodného.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navrženou cenu vodného na rok 2017 v tomto složení:

pevná složka u vodoměru do 2,5 m3/H: 309 Kč bez DPH
pevná složka u vodoměru do 6 m3/H: 1 734 Kč bez DPH
pohyblivá složka: 37,41 Kč/m3 bez DPH

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/11/2016 bylo schváleno.
8.) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu DSO RADINA na rok 2017 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 14 000 Kč a výdaje činí 14 000 Kč. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu DSO RADINA na rok 2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet DSO RADINA na rok 2017 bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný. Celkové příjmy činí 14 000 Kč a výdaje 14 000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/11/2016 bylo schváleno.

9.) Na základě novely zákona č. 178/2016, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá zřizovatelům mateřských škol s účinností od 1. 1. 2017 vymezit školské obvody spádových mateřských škol obdržela Obec Mečichov od Města Strakonice návrh dohody o ukončení účinnosti smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích. Důvodem k uzavření uvedené dohody je nedostatečná kapacita v mateřských školkách ve Strakonicích a tudíž nemožnost zajištění spádové mateřské školky pro děti z naší obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje dohodu o ukončení účinnosti smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání dítěte (poslední rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/11/2016 bylo schváleno.

10.) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtového výhledu DSO RADINA na léta 2017 – 2019 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Jednotlivé rozpočty ve výhledu jsou navrženy jako vyrovnané. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtovému výhledu výhrady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočtový výhled DSO RADINA na léta 2017 – 2019, a to bez výhrad. Rozpočtový výhled se schvaluje jako vyrovnaný.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/11/2016 bylo schváleno.
Zápis vyhotoven dne 25.11.2016
Starosta: Josef Sýkora
Zapsal: Bc. Petr Finěk
Ověřovatelé: Petr Hrba, Pavel Klečka