Dražební vyhláška

Publikováno: 6.12.2016

Vyvěšeno: 6. 12. 2016
Sejmuto: 7. 2. 2017


číslo jednací 117 EX 1447/15-29

U s n e s e n í
Soudní exekutor JUDr. Stanislav Pazderka, Exekutorský úřad Písek,
ve věci oprávněného: Město Strakonice, se sídlem Velké nám. 2, Strakonice

proti povinnému: Karel Dubský, bytem Masarykova 200, Mutěnice, PSČ: 696 11,
dat. nar.: 23.07.1964
vydává toto usnesení o nařízení dražebního jednání –

d r a ž e b n í    v y h l á š k u

Více viz dokument (pdf)