Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 9. 12. 2016 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 9.12.2016

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka
Program:
Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení ze dne 25.11.2016
Rozpočtové změny Obce Mečichov č. 10 pro rok 2016
Rozpočtové změny Obce Mečichov č. 11 pro rok 2016

 

1.) Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

 

2.) Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/12/2016 bylo schváleno.

 

3.) Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25.11.2016. Všechny body usnesení byly splněny.

 

4.) Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny Obce Mečichov č.10 pro rok 2016 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny Obce Mečichov č.10 pro rok 2016, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/12/2016 bylo schváleno.

 

5.) Starosta předložil zastupitelstvu obce rozpočtové změny Obce Mečichov č.11 pro rok 2016 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl k rozpočtovým změnám výhrady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočtové změny Obce Mečichov č.11 pro rok 2016, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/12/2016 bylo schváleno.
Zápis vyhotoven dne 9.12.2016
Starosta: Josef Sýkora
Zapsal: Bc. Petr Finěk
Ověřovatelé: Petr Hrba, Pavel Klečka