Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 30. 12. 2016 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 30.12.2016

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka
Přítomno je 4 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka, Josef Křivanec

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 9.12.2016
  4. Rozpočtové změny Obce Mečichov č. 12 pro rok 2016
  5. Změny vnitřní směrnice platné od 1.1.2017
  6. Zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2016
  7. Dohoda o ukončení účinnosti veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Strakonice na zajištění výkonu přenesené působnosti silničního a speciálního stavebního úřadu
  8. Návrh dohody o ukončení smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání uzavřené s městem Horažďovice
  9. Návrh smlouvy o vytvoření společného školského obvodu s městem Horažďovice
  10. Žádost Oblastní charity Strakonice o finanční příspěvek na rok 2017

 

1. Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/13/2016 bylo schváleno.

3. Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 9.12.2016. Všechny body usnesení byly splněny.

4. Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny Obce Mečichov č.12 pro rok 2016 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny Obce Mečichov č.12 pro rok 2016, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/13/2016 bylo schváleno.

5. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem změn vnitřních směrnic platných od 1.1.2017 – viz. příloha tohoto zápisu. Bylo přistoupeno k hlasování o jejich schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje změny vnitřních směrnic platných od 1.1.2017 uvedených v příloze tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/13/2016 bylo schváleno.

6. Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 4.7.2016 a 19.12.2016 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 7.4.2016 a 3.8.2016 – viz. přílohy tohoto zápisu. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení těchto zápisů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje bez výhrad zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 4.7.2016 a 19.12.2016 a zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 7.4.2016 a 3.8.2016.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/13/2016 bylo schváleno.

7. Na základě novely zákona 13/1997 Sb. platné od 14.12.2016, která přenáší působnost speciální stavebního úřadu zpět na obce s rozšířenou působností, zaslalo město Strakonice obci Mečichov návrh dohody o ukončení účinnosti veřejnoprávní smlouvy na zajištění výkonu přenesené působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu, a to ke dni 31.12.2016. Starosta navrhl uzavřít s městem Strakonice dohodu o ukončení účinnosti veřejnoprávní smlouvy na zajištění výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu, ale smlouvu na zajištění výkonu přenesené působnosti silničního správního úřadu ponechat v platnosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s uzavřením dohody o ukončení účinnosti veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Strakonice na zajištění výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu, a to ke dni 31.12.2016 a pověřuje starostu obce podpisem této dohody. Zároveň požaduje zachování platnosti veřejnoprávní smlouvy na zajištění výkonu přenesené působnosti silničního správního úřadu.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/13/2016 bylo schváleno.

8. Na základě novely zákona č. 178/2016, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá zřizovatelům mateřských škol s účinností od 1. 1. 2017 vymezit školské obvody spádových mateřských škol obdržela Obec Mečichov od města Horažďovice návrh dohody o ukončení Smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání, která byla uzavřena dne 6. 10. 2005.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání, která byla uzavřena dne 6. 10. 2005,včetně dodatků smluv, mezi městem Horažďovice a obcí Mečichov.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/13/2016 bylo schváleno.

9. Podle § 179 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3 buď zřízením vlastní mateřské školy nebo zajištěním předškolního vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí. Ke splnění této zákonné povinnosti nám město Horažďovice předložilo návrh Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Mateřské školy Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy a Křesťanské mateřské školy Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Mateřské školy Horažďovice, Loretská ul. 935, okres Klatovy a Křesťanské mateřské školy Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy, uzavíranou mezi městem Horažďovice a obcí Mečichov a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/13/2016 bylo schváleno.

10. Oblastní charita Strakonice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na rok 2017. K žádosti doložila výkaz jejich provedených služeb pro občany naší obce v roce 2016. K výše uvedeným skutečnostem zastupitelé navrhli poskytnout Oblastní charitě Strakonice jednorázový finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Strakonice na rok 2017 ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude převedena na její účet č. 136219490/0300 v lednu 2017.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/13/2016 bylo schváleno.
Zápis vyhotoven dne 30.12.2016
Starosta: Josef Sýkora
Zapsal: Bc. Petr Finěk
Ověřovatelé: Petr Hrba, Pavel Klečka