Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 17. 2. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 17.2.2017

Přítomni: Josef Sýkora, Josef Křivanec, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka, Milan Klečka
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.
Omluveni: Pavel Klečka, Bc. Petr Finěk

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 30.12.2016
  4. Pořízení techniky pro jednotku SDH – zajištění vlastního podílu na realizaci projektu
  5. Žádost TJ Sokol Doubravice o individuální dotaci
  6. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při XXXVIII. RALLY Pačejov

1.) Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Josefa Křivance a zapisovatelem Mgr. Tomáše Klečku.

2.) Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/01/2017 bylo schváleno.

3.) Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 30.12.2016. Všechny body usnesení byly splněny.

4. )Zastupitelstvo obce projednalo možnost čerpání neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Starosta navrhl pořídit pro místní jednotku SDH techniku a ochranné pomůcky specifikované v předvyplněné žádosti o dotaci k danému grantovému programu Krajského úřadu JčK. Podmínkou k přidělení uvedené dotace je zajištění vlastního podílu na realizaci tohoto projektu v minimální výši 10%. Bylo přistoupeno k hlasování o zajištění vlastního podílu na realizaci tohoto projektu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zajištění vlastního podílu v minimální výši 10% na realizaci projektu: Pořízení techniky pro jednotku SDH, při čerpání dotace z grantu Jihočeského kraje.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/01/2017 bylo schváleno.

5.) Tělovýchovná jednota Sokol Doubravice podala Obci Mečichov žádost o individuální dotaci z důvodu zajištění chodu a rozvoje mládeže v tomto spolku. Zastupitelé navrhli poskytnout TJ Sokol Doubravice jednorázovou dotaci ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí individuální dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Doubravice ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude převedena na její účet č. 239340197/0300 v březnu 2017.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/01/2017 bylo schváleno.

6.) Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání XXXVIII. ročníku RALLY Pačejov, který se koná 29. července 2017. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu 29.7.2017 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky při konání XXXVIII. ročníku RALLY Pačejov.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/01/2017 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 17.2.2017
Starosta: Josef Sýkora
Zapsal: Mgr. Tomáš Klečka
Ověřovatelé: Petr Hrba, Josef Křivanec