Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 31. 3. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 3.4.2017

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka

Omluveni: Milan Klečka, Josef Křivanec

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 17.2.2017
  4. Rozpočtové změny obce č. 1 pro rok 2017
  5. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Oprava skladů v budově pohostinství a odvlhčení obvodové zdi sálu“
  6. Uhrazení vlastního podílu ze společné dotace SOB
  7. Smlouva o výpůjčce movité věci – kontejnery od SOB
  8. Projektová dokumentace na obnovu technologie úpravny vody

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/02/2017 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 17.2.2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové změny Obce Mečichov č.1 pro rok 2017 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným rozpočtovým změnám výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí rozpočtové změny Obce Mečichov č.1 pro rok 2017, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/02/2017 bylo schváleno.

5)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Oprava skladů v budově pohostinství a odvlhčení obvodové zdi sálu“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Petr Hrba. Dále byli navrženi tito náhradníci: Josef Sýkora, Josef Křivanec, Mgr. Tomáš Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Oprava skladů v budově pohostinství a odvlhčení obvodové zdi sálu“ ve složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Petr Hrba a náhradníky ve složení: Josef Sýkora, Josef Křivanec, Mgr. Tomáš Klečka.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/02/2017 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se společným projektem SOBu „Doplnění sběru separovaných odpadů v SOB“ ze Státního fondu životního prostředí ČR. Z této dotace byly pro obec Mečichov hrazeny dva 1100 l kontejnery na papír a dva 1100 l kontejnery na bioodpad. V rámci splnění podmínek pro získání těchto finančních prostředků musí Obec Mečichov uhradit vlastní podíl ve výši 4.791,60 Kč, což je 15% z celkových nákladů. Tato částka musí být poukázala na účet SOBu č. 5501804544/0600 ve lhůtě do 30.4.2017. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zaslání příspěvku SOBu na úhradu vlastního podílu ze společné dotace „Doplnění sběru separovaných odpadů v SOB“ ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 4.791,60 Kč, což je 15% z celkových nákladů. Částka bude poukázala na účet SOBu č. 5501804544/0600 ve lhůtě do 30.4.2017.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/02/2017 bylo schváleno.

7)     SOB získal z Operačního programu Životního prostředí pro své členské obce nádoby na tříděný odpad. Pro naši obec se jedná o dva 1100 l kontejnery na papír a dva 1100 l kontejnery na bioodpad. Dle pravidel SFŽP musí být výlučným vlastníkem movité věci po dobu udržitelnosti projektu, což je 5 let, právě Svazek obcí Blatenska. Abychom mohli tyto kontejnery využívat, předložil SOB Obci Mečichov návrh Smlouvy o výpůjčce movité věci. Po uplynutí 5 leté výpůjční doby předmět výpůjčky přechází bezúplatně do vlastnictví vypůjčitele. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Smlouvu o výpůjčce movité věci specifikované v příloze č. 1 mezi Svazkem obcí Blatenska jako půjčitelem a Obcí Mečichov jako vypůjčitelem a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/02/2017 bylo schváleno.

8)     Firma Čevak předložila obcím Doubravice, Mečichov a Hlupín cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace stavby „Úpravna vody Nahošín – obnova technologie“. Tento záměr byl předběžně projednán na společné schůzce všech zúčastněných stran, týkající se plánu obnovy vodohospodářského majetku. V projektu bude zpracována obnova technologie úpravny vody, jelikož současné zařízení je na hranici životnosti a jen s obtížemi zajišťuje požadovanou kvalitu pitné vody dle platných norem. Dále zde budou osazeny prvky automatické regulace. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnosti pro stavební povolení a ohlášení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. Součástí zpracování projektové dokumentace bude zabezpečení vstupních podkladů, geodetické zaměření okolí úpravny a propočet nákladů stavby. Předmětem cenové nabídky je i zajištění inženýrské činnosti v rozsahu podání žádosti o vydání stavebního povolení vodního díla. Vlastní realizace stavby bude spolufinancována z grantového programu Jihočeského kraje. Z nabídky vyplývá, že obec Mečichov má uhradit 42% podíl, což činí 152.460 Kč s DPH. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje úhradu vlastního podílu na zpracování projektové dokumentace stavby „Úpravna vody Nahošín – obnova technologie“ ve výši 152.460 Kč s DPH dle nabídky předložené firmou Čevak a.s. dne 20. března 2017.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/02/2017 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 31.03.2017

 

Zapsal:              Bc. Petr Finěk           Starosta:    Josef Sýkora

 

Ověřovatelé:  Petr Hrba                                 Pavel Klečka