Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 28. 4. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 29.4.2017

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka

Omluveni: Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka, Josef Křivanec

Přítomno je 4 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 31.3.2017
  4. Změny rozpočtu obce č. 2 pro rok 2017
  5. Výběr dodavatele na akci „Oprava skladů v budově pohostinství a odvlhčení obvodové zdi sálu“
  6. Změny rozpočtu obce č. 3 pro rok 2017

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/03/2017 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 31.3.2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené změny rozpočtu Obce Mečichov č.2 pro rok 2017 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí změny rozpočtu Obce Mečichov č.2 pro rok 2017, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/03/2017 bylo schváleno.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Oprava skladů v budově pohostinství a odvlhčení obvodové zdi sálu“, ze dne 28.4.2017, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– VKS stavební s.r.o., IČ: 261 01 262, 374.552,- Kč bez DPH

– GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., IČ: 281 48 258, 367.975,- Kč bez DPH

– Drahoslav Kučera, IČ: 650 12 755, 378.265,- Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., IČ: 281 48 258. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., IČ: 281 48 258, s cenou 367.975,-Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava skladů v budově pohostinství a odvlhčení obvodové zdi sálu“.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/03/2017 bylo schváleno.

5)     Starosta předložil zastupitelstvu obce změny rozpočtu Obce Mečichov č.3 pro rok 2017 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje změny rozpočtu Obce Mečichov č.3 pro rok 2017, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/03/2017 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 28.04.2017

 

Zapsal:              Bc. Petr Finěk             Starosta:    Josef Sýkora

 

Ověřovatelé:  Petr Hrba                      Pavel Klečka