- Mečichov - https://mecichov.cz -

Závěrečný účet obce Mečichov za rok 2016

Schválený ZÚ vyvěšen: 24.06.2017

Vyvěšen návrh: 29.05.2017
Sejmut návrh: 23.06.2017

Zpráva o přezkumu hospodaření [1]
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu [2]
Příloha [3]
Rozvaha [4]
Výkaz zisku a ztráty [5]
Rozpočtové hospodaření
Hodnotící zpráva [6]