Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 23. 6. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 24.6.2017

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka

Omluveni: Milan Klečka, Josef Křivanec

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 28.4.2017
 4. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
 5. Závěrečný účet obce za rok 2016
 6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016
 7. Vydání Změny č. 1 Územního plánu Mečichov
 8. Výroční technickohospodářská zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Mečichov za rok 2016
 9. Výroční zpráva společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2016
 10. Odsouhlasení vlastního podílu ze společné dotace SMOOS – POV DT 7
 11. Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/04/2017 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 28.4.2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 ze dne 15.5.2017. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/04/2017 bylo schváleno.

5)     Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2016. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/04/2017 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce za rok 2016 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/04/2017 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce Mečichov se seznámilo s konečným návrhem Změny č. 1 Územního plánu Mečichov. Bylo přistoupeno k hlasování o vydání Změny č. 1 Územního plánu Mečichov.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov:

 1. bere na vědomí dokumentaci Změny č. 1 Územního plánu Mečichov včetně výsledku projednání,
 2. konstatuje, že Změna č. 1 Územního plánu Mečichov není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění platné aktualizace, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu dle § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

III.       vydává v souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 54 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 Územního plánu Mečichov formou opatření obecné povahy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/04/2017 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční technickohospodářskou zprávou provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Mečichov za rok 2016.

9)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční zprávou společnosti ČSAD STTRANS a.s. za rok 2016.

10)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s projektem POV DT 7, který realizuje DSO SMOOS. Jedná se o vybavení členských obcí svazku obecním mobiliářem. Podmínkou obdržení dotace je zajištění vlastního podílu ve výši 65 %. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zajištění vlastního podílu ve výši 65 % na realizaci projektu POV DT 7 ze společné dotace DSO SMOOS.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/04/2017 bylo schváleno.

11)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem souboru vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce. V tomto souboru jsou sumarizovány a aktualizovány všechny doposud vydané jednotlivé vnitřní směrnice, včetně jejich dodatků. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce s účinností od 1. 1. 2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/04/2017 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 23.06.2017

Zapsal:              Bc. Petr Finěk                        Starosta:    Josef Sýkora

 

Ověřovatelé:  Petr Hrba                                                       Pavel Klečka