Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 25. 8. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 26.8.2017

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka, Josef Křivanec

Omluveni: Milan Klečka, Petr Hrba

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 23. 6. 2017
  4. Změny rozpočtu obce č. 4 a 5 pro rok 2017
  5. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov
  6. Faktura za zřízení a opravu kanalizačních vpustí a asfaltování
  7. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy – prodloužení veřejného vodovodu  v k.ú. Mečichov

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Mgr. Tomáše Klečku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/05/2017 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 23. 6. 2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené změny rozpočtu Obce Mečichov č. 4 a 5 pro rok 2017 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí změny rozpočtu Obce Mečichov č. 4 a 5 pro rok 2017, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/05/2017 bylo schváleno.

5)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat pětičlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov v tomto složení: Miroslav Krčal, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavla Fišerová, Miloslava Krčalová. Dále byli navrženi tito náhradníci: Josef Křivanec, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka, Vladimír Helcl, Josef Sýkora. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov ve složení: Miroslav Krčal, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavla Fišerová, Miloslava Krčalová a náhradníky ve složení: Josef Křivanec, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka, Vladimír Helcl, Josef Sýkora.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/05/2017 bylo schváleno.

6)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov předložil starosta obce přítomným zastupitelům uhrazenou fakturu ve výši 63.063,69 Kč bez DPH, vystavenou firmou Znakon, a.s. za zřízení a opravu kanalizačních vpustí a asfaltování v obci Mečichov.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí úhradu faktury ve výši 63.063,69 Kč bez DPH, vystavenou firmou Znakon, a.s. za provedené práce dle rozpisu, který je přílohou k dané faktuře.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/05/2017 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela návrh od pana Jaroslava Lansdorfa (investora), bytem Hořovského 527/11, Praha, na uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nově vybudovanou část vodovodu pro 6RD na p.č. 147/1, 142/2, 147/16 v k.ú. Mečichov. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná vybudování vodovodu pro nově připravované stavební pozemky a jeho napojení stávající vodovodní řad, jehož je Obec Mečichov vlastníkem, na náklady investora, a poté jeho prodej Obci Mečichov za cenu 1000,- Kč vč. DPH

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy ze dne 25.8.2017 o uzavření budoucí kupní smlouvy s panem Jaroslavem Lansdorfem (investorem), bytem Hořovského 527/11, Praha na nově vybudovanou část vodovodu pro 6RD na p.č. 147/1, 142/2, 147/16 v k.ú. Mečichov a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/05/2017 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 25.08.2017

Zapsal:            Bc. Petr Finěk

Starosta:        Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Mgr. Tomáš Klečka
                         Pavel Klečka