Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 9. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 30.9.2017

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Josef Křivanec

Omluveni: Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 25.8.2017
  4. Změny rozpočtu obce č. 6 pro rok 2017
  5. Výběr dodavatele na akci Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/06/2017 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25.8.2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené změny rozpočtu Obce Mečichov č. 6 pro rok 2017 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí změny rozpočtu Obce Mečichov č. 6 pro rok 2017, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/06/2017 bylo schváleno.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na akci „Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov“, ze dne 29.9.2017, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– ALFA PROFI s.r.o., IČ: 291 87 923, 780.000,- Kč bez DPH

– MTM Tech s.r.o., IČ: 056 47 363, 773.200,- Kč bez DPH

– RAMOS-KOO s.r.o., IČ: 493 58 618, 768.000,- Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma RAMOS-KOO s.r.o., IČ: 493 58 618. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy RAMOS-KOO s.r.o., IČ: 493 58 618, s cenou 768.000,-Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na akci „Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/06/2017 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 29.09.2017

Zapsal:              Bc. Petr Finěk

Starosta:    Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Hrba
                         Pavel Klečka