Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 10. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 30.10.2017

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Josef Křivanec

Omluveni: Milan Klečka, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 4 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 29. 9. 2017
  4. Změny rozpočtu obce č. 7 a 8 pro rok 2017
  5. Žádost provozovatelky pohostinství o prominutí nájemného
  6. Místní program obnovy venkova na léta 2018 – 2024
  7. Žádost o dotaci z POV 2018 – DT 8
  8. Žádost o dotaci z POV 2018 – DT 1

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Josefa Křivance a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/07/2017 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 9. 2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválené změny rozpočtu Obce Mečichov č. 7 a 8 pro rok 2017 – viz. příloha (uložena na OÚ Mečichov). Nikdo z přítomných zastupitelů neměl ke schváleným změnám rozpočtu výhrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí změny rozpočtu Obce Mečichov č. 7 a 8 pro rok 2017, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/07/2017 bylo schváleno.

5)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s žádostí nájemkyně pohostinství, XXXXXXXXXX, o prominutí nájemného za měsíce září až prosinec tohoto roku. V tomto termínu je nájemkyně v pracovní neschopnosti, a tudíž je místní pohostinství dočasně uzavřeno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prominutí nájemného XXXXXXXXXX za pronájem pohostinství za měsíce září až prosinec roku 2017.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/07/2017 bylo schváleno.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem místního programu obnovy venkova na léta 2018 – 2024. Tento strategický dokument obce shrnuje plánované investiční i neinvestiční akce v příštích sedmi letech.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje místní program obnovy venkova na léta 2018 – 2024.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/07/2017 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2018 – dotační titul 8, na který lze čerpat prostředky na financování úroků z úvěru. Bylo navrženo požádat o dotace na neinvestiční úroky z úvěru na výstavbu pěti bytových jednotek v budově bývalé školy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2018 DT 8 na neinvestiční úroky z úvěru na výstavbu pěti bytových jednotek v budově bývalé školy.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/07/2017 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2018 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na opravu stávající kanalizace, spočívající v opravě kanalizační šachty a výměně poškozeného potrubí před požární nádrží a dále pokládce potrubí za rybníkem Lejštice. Vše v katastru obce Mečichov na pozemcích parc.č. 2358/1 a 2374/1. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2018 DT 1 na opravu stávající kanalizace, spočívající v opravě kanalizační šachty a výměně poškozeného potrubí před požární nádrží na pozemku parc.č. 2358/1 a dále pokládce potrubí za rybníkem Lejštice na pozemku parc.č. 2374/1, obojí v k.ú. Mečichov.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/07/2017 bylo schváleno.

 

 

Zápis vyhotoven dne 27. 10. 2017

 

Zapsal:             Bc. Petr Finěk

Starosta:          Josef Sýkora

Ověřovatelé:   Petr Hrba
                          Josef Křivanec