Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 24. 11. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 24.11.2017

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Josef Křivanec, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka

Omluveni: Milan Klečka, Petr Hrba

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 27. 10. 2017
  4. Změny rozpočtu obce č. 9 pro rok 2017
  5. Návrh rozpočtu obce na rok 2018
  6. Příkaz starosty k inventuře
  7. Schválení ceny vodného na rok 2018
  8. Návrh rozpočtu DSO RADINA na rok 2018
  9. Úprava souboru vnitřních směrnic obce Mečichov

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Mgr. Tomáše Klečku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/08/2017 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 10. 2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 9 pro rok 2017.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2018. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 3 639 000 Kč, výdaje činí 3 400 000 Kč a financování 239 000 Kč. Rozpočet je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2017.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2018, včetně rozpisu na paragrafy a položky, bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Celkové příjmy činí 3 639 000 Kč, výdaje 3 400 000 Kč a financování 239 000 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/08/2017 bylo schváleno.

6)     Starosta vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Inventura proběhne v období 15. 12. 2017 – 31. 1. 2018. Předsedou inventarizační komise byl navržen Bc. Petr Finěk a členy Josef Sýkora a Pavel Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení předsedy a členů inventarizační komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje inventarizační komisi v tomto složení: předseda: Bc. Petr Finěk členové: Josef Sýkora a Pavel Klečka Inventura proběhne v období 15. 12. 2017 – 31. 1. 2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/08/2017 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2018, který předložila firma Čevak, a.s. Cena vodného, jak pohyblivé, tak pevné složky, zůstává stejná jako v roce 2017. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení ceny vodného.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navrženou cenu vodného na rok 2018 v tomto složení:

–          pevná složka u vodoměru do 2,5 m3/H: 309 Kč bez DPH

–          pevná složka u vodoměru do 6 m3/H: 1 734 Kč bez DPH

–          pohyblivá složka: 37,41 Kč/m3 bez DPH

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/08/2017 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu DSO RADINA na rok 2018. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 14 000 Kč a výdaje činí 14 000 Kč. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu DSO RADINA na rok 2018.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet DSO RADINA na rok 2018 bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný. Celkové příjmy činí 14 000 Kč a výdaje 14 000 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/08/2017 bylo schváleno.

9)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem úpravy souboru vnitřních směrnic Obce Mečichov. Úprava se týká bodu č. 23) Rozpočtová opatření.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje úpravu souboru vnitřních směrnic Obce Mečichov v bodu 23) Rozpočtová opatření, v tomto znění: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k provádění a schvalování rozpočtových opatření takto: u příjmů neomezeně, u výdajů nad rámec závazného ukazatele, to jest schválené položky rozpočtové skladby, a to ve výši do 600 000 Kč, a tato opatření dává na vědomí zastupitelstvu obce. Schválený soubor vnitřních směrnic nabývá účinnosti od 1. 1. 2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/08/2017 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 24. 11. 2017

Zapsal:             Bc. Petr Finěk            
Starosta:          Josef Sýkora

Ověřovatelé:   Mgr. Tomáš Klečka
                          Pavel Klečka