Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 12. 2017 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 27.12.2017

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka
Omluveni: Milan Klečka, Josef Křivanec

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 24. 11. 2017
 4. Změny rozpočtu obce č. 10 pro rok 2017
 5. Zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2017
 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 7. OZV č .1/2017, o poplatku za komunální odpad
 8. Místní akční plán rozvoje vzdělávání
 9. Žádost Oblastní charity Strakonice o finanční příspěvek na rok 2018
 10. Mimořádný neinvestiční členský příspěvek SOB
 11. Úhrada vlastního podílu za zpracování projektové dokumentace „Úpravna vody Nahošín – obnova technologie“
 12. Mimořádný členský příspěvek SMOOS

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/09/2017 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 24. 11. 2017. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 10 pro rok 2017.

5)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 3.7.2017 a 15.12.2017 a se zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 5.4.2017, 4.8.2017 a 21.11.2017 – viz. přílohy tohoto zápisu. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení těchto zápisů.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje bez výhrad zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách z 3.7.2017 a 15.12.2017 a zápisy finančního výboru o provedených kontrolách z 5.4.2017, 4.8.2017 a 21.11.2017.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/09/2017 bylo schváleno.

6)     S účinností od 1. 1. 2018 vstupuje v platnost nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Původní nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, dle kterého jsou doposud zastupitelům vypláceny odměny, pozbývá k tomuto datu platnost. Je tudíž nutné schválit odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce dle nového právního předpisu. Starosta navrhuje nezvyšovat odměny dle nového předpisu, ale ponechat je ve stejné výši, jak byly schváleny na základě vyhlášky č. 37/2003 Sb.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:

– starosta: 20 849 Kč,

– místostarosta: 12 666 Kč,

– předseda výboru: 1 176 Kč,

– člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 511 Kč.

Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Výsledek hlasování:             Pro: 5    Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/09/2017 bylo schváleno.

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mečichov č. 1/2017, o poplatku za komunální odpad. Vydání této vyhlášky je nutné z důvodu navýšení cen za svoz komunálního odpadu ze strany svozové firmy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Mečichov č. 1/2017, o poplatku za komunální odpad.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/09/2017 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s dokumentem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko“

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko“ včetně příloh.

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje, že žadatelem a realizátorem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“ bude Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/09/2017 bylo schváleno.

9)     Oblastní charita Strakonice podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek na rok 2018. K žádosti doložila výkaz jejich provedených služeb pro občany naší obce v roce 2017. K výše uvedeným skutečnostem zastupitelé navrhli poskytnout Oblastní charitě Strakonice jednorázový finanční příspěvek formou daru ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Strakonice na rok 2018 formou daru ve výši 5.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 136219490/0300 v lednu 2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/09/2017 bylo schváleno.

10)   Od Svazku obcí Blatenska jsme obdrželi žádost o poskytnutí mimořádného neinvestičního členského příspěvku ve výši 400,- Kč. Tyto prostředky jsou využívány na pravidelné vzdělávací aktivity pro účetní jednotlivých členských obcí. Jedná se o 100,- Kč za osobu za celodenní školení, které se koná 4x do roka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje mimořádný neinvestiční členský příspěvek Svazku obcí Blatenska na vzdělávací aktivity pro účetní ve výši 400,- Kč. Tento příspěvek bude poukázán na účet SOBu č. 5501804544/ 0600 do 31.12.2017 dle uvedeného rozpisu. Předpis – 572 / 349. Úhrada – 349/ 231 100; org. 6151; § 6409; pol. 5329.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/09/2017 bylo schváleno.

11)   Obce Doubravice, Mečichov a Hlupín, coby spoluvlastníci vodohospodářského majetku se dohodly na rekonstrukci technologické části úpravny vody. Firma Čevak, a.s. byla pověřena zpracováním projektové dokumentace, po jejímž vypracování bude podána žádost o dotaci na uvedenou investiční akci. Dotaci musí podávat obec, nikoli svazek obcí. Bylo proto dohodnuto, že žadatelem bude obec Doubravice, v jejímž katastru se úpravna vody nachází a veškeré náklady budou následně rozúčtovány dle procentuálního podílu. Obec Doubravice nám nyní zaslala fakturu na úhradu vlastního podílu za zpracování projektové dokumentace, který činní 152 460 Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje úhradu faktury č. 17-002-00005 obci Doubravice ve výši 152 460 Kč, coby vlastního podílu za vypracování projektové dokumentace „Úpravna vody Nahošín – obnova technologie“

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/09/2017 bylo schváleno

12)   Obec Mečichov pořídila v letošním roce zahradní krb, který byl financován ze společné dotace SMOOS z POV JčK DT 7. Podmínkou získání dotace je úhrada vlastního podílu, který činí 17.335 Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje úhradu vlastního podílu z dotace POV JčK DT 7 ve výši 17.335 Kč formou mimořádného členského příspěvku SMOOS. Tato částka bude převedena na účet SMOOS – č.ú. 154 513 538 / 0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/09/2017 bylo schváleno

Zápis vyhotoven dne 27. 12. 2017

Zapsal:            Bc. Petr Finěk
Starosta:         Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Hrba
                         Pavel Klečka