Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 23. 2. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Josef Křivanec, Mgr. Tomáš Klečka

Omluveni: Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 26. 1. 2018
  4. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: PI-014330047323/002
  5. Záměr obce o prodeji části obecních pozemků parc.č. 1923/10 a 1923/11
  6. Žádost AMK Pačejov o povolení průjezdu obcí při XXXIX. RALLY Pačejov
  7. Vydání knihy o obyvatelích obce Mečichov

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/02/2018 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26. 1. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti E.ON Distribuce, a.s. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047323/002, týkající se stavby „Mečichov – Lansdorf, parcely, 4 OM, kNN“. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění zemního kabelu NN a kabelového pilíře na pozemek parc.č. 2379/2, jehož je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č.: PI-014330047323/002 o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: “ Mečichov – Lansdorf, parcely, 4 OM, kNN“ se společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/02/2018 bylo schváleno.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana Pavla Kopečného, bytem Mečichov 107, 387 36 Mečichov, o koupi částí obecních pozemků parc.č. 1923/10 a 1923/11 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 206 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecních pozemků parc.č. 1923/10 a 1923/11 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 206 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/02/2018 bylo schváleno.

6)     Obci Mečichov byla doručena žádost Automotoklubu Pačejov o povolení průjezdu obcí při konání XXXIX. ročníku RALLY Pačejov, který se koná 28. července 2018. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě OÚ, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu 28.7.2018 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky při konání XXXIX. ročníku RALLY Pačejov.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/02/2018 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s nabídkou firmy JIH-reklamní agentura s.r.o. České Budějovice na zhotovení knihy o obyvatelích obce Mečichov. Zatím je zvažován náklad 200 výtisků na papíru 160g s pevnou vazbou. Přibližná cena byla stanovena na 60.000 Kč bez DPH, ke které je nutné ještě připočítat částku za předtiskovou úpravu. Cena jedné knihy by se měla pohybovat kolem 400 Kč včetně DPH.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov souhlasí s tiskem knihy o obyvatelích obce Mečichov u firmy JIH-reklamní agentura s.r.o. České Budějovice v nákladu maximálně 200 kusů za cenu 400 Kč/ks včetně DPH.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/02/2018 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 23. 2. 2018

Zapsal:            Bc. Petr Finěk
Starosta:         Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Hrba
                         Pavel Klečka