Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 30. 3. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 30.3.2018

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Josef Křivanec

Omluveni: Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 23. 2. 2018
  4. Změny rozpočtu obce č. 1 a 2 pro rok 2018
  5. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: PI-014330047322/001
  6. Prodej částí obecních pozemků parc.č. 1923/10 a 1923/11

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/03/2018 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 23. 2. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 1 a 2 pro rok 2018.

5)     Obec Mečichov obdržela návrh od společnosti E.ON Distribuce, a.s. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330047322/001, týkající se stavby „Mečichov – stavební úpravy TS Samoty kNN“. Z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o umístění zemního kabelu NN, kabelového pilíře, kabelové skříně a uzemnění na pozemky parc.č. 1318/3, 1923/5, 1923/7, 1923/10, 1923/11 a 2076/5, jejichž je Obec Mečichov výhradním vlastníkem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy č.: PI-014330047322/001 o zřízení věcného břemene, týkající se stavby: „Mečichov – stavební úpravy TS Samoty kNN “ se společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/03/2018 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi částí obecních pozemků parc.č. 1923/10 a 1923/11 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 206 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat zmíněné pozemky byl schválen zastupitelstvem obce dne 23.2.2018 usnesením č. 3/02/2018 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 23.2.2018 do 11.3.2018. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněných pozemků. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2 což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej částí obecních pozemků parc.č. 1923/10 a 1923/11 o celkové výměře cca 206 m2 v k.ú. Mečichov XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX za cenu 40 Kč/m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tyto části pozemků nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedených pozemků. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/03/2018 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 30. 3. 2018

Zapsal:             Bc. Petr Finěk
Starosta:         Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Hrba
                         Pavel Klečka