Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 4. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 27.4.2018

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Klečka, Josef Křivanec, Mgr. Tomáš Klečka

Omluveni: Milan Klečka, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba

Přítomno je 4 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 30. 3. 2018
  4. Změny rozpočtu obce č. 3 pro rok 2018
  5. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci „Oprava kanalizace“
  6. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/1
  7. Jmenování Pověřence pro ochranu osobních údajů

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Josefa Křivance a Pavla Klečku a zapisovatelem Mgr. Tomáše Klečku.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/04/2018 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 30. 3. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 3 pro rok 2018.

5)     V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mečichov navrhlo zastupitelstvo obce jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Oprava kanalizace“ v tomto složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Petr Hrba. Dále byli navrženi tito náhradníci: Josef Sýkora, Josef Křivanec, Mgr. Tomáš Klečka. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navržených členů a náhradníků hodnotící komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci s názvem „Oprava kanalizace“ ve složení: Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Petr Hrba a náhradníky ve složení: Josef Sýkora, Josef Křivanec, Mgr. Tomáš Klečka.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/04/2018 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 366 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 366 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/04/2018 bylo schváleno.

7)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s nutností jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů, kvůli Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/ 679. Svazek obcí Blatenska svým členským obcím nabídl, že pro ně tuto funkci bude vykonávat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje jmenování Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer – DPO), ve smyslu ust. čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/ 679, a to Svazek obcí Blatenska s platností od 25. 5. 2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/04/2018 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 27. 4. 2018

Zapsal:              Mgr. Tomáš Klečka
Starosta:           Josef Sýkora

Ověřovatelé:    Josef Křivanec
                           Pavel Klečka