Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 1. 6. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 1.6.2018

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Mgr. Tomáš Klečka

Omluveni: Milan Klečka, Pavel Klečka, Josef Křivanec

Přítomno je 4 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 4. 2018
 4. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
 5. Závěrečný účet obce za rok 2017
 6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2017
 7. Změny rozpočtu obce č. 4 pro rok 2018
 8. Strategický dokument obce Mečichov na období 2018 – 2023
 9. Organizační řád obce Mečichov
 10. Žádost obci Mečichov o podporu Linky bezpečí, z.s.
 11. Výběr dodavatele na rekonstrukci úpravny vody
 12. Výběr dodavatele na akci „Oprava kanalizace“
 13. Úhrada faktury za výrobu knihy o obci Mečichov
 14. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 15. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 16. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022
 17. Žádost o snížení nájemného za pronájem pohostinství

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Mgr. Tomáše Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/05/2018 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 4. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 ze dne 17. 4. 2018. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/05/2018 bylo schváleno.

5)     Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2017. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/05/2018 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce za rok 2017 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/05/2018 bylo schváleno.

7)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 4 pro rok 2018.

8)     Starosta předložil přítomným zastupitelům zpracovaný Strategický dokument obce Mečichov na období 2018 – 2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Strategický dokument obce Mečichov na období 2018 – 2023.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/05/2018 bylo schváleno.

9)     Starosta předložil přítomným zastupitelům návrh Organizačního řádu obce Mečichov.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Organizační řád obce Mečichov.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/05/2018 bylo schváleno.

10)   Linka bezpečí, z.s. podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč z důvodu zajištění provozu krizové linky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Lince bezpečí, z.s. na rok 2018 formou daru ve výši 3.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 3856680/0300 v červnu 2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 0       Proti: 4     Zdrželi se: 0

Usnesení nebylo schváleno.

11)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s Oznámením o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Rekonstrukce úpravny vody Nahošín“, ze dne 17. 5. 2018, který předložila obec Doubravice na základě doporučení hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– VODASERVIS s.r.o., 1.988.000,- Kč bez DPH

– G-servis Praha spol. s r.o., 2.421.305,- Kč bez DPH

– Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 2.692.000,- Kč bez DPH

Z oznámení vyplývá, že vybrána byla firma VODASERVIS s.r.o., IČO: 262 77 841, která podala nejnižší nabídkovou cenu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy VODASERVIS s.r.o., Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 262 77 841, s cenou 1.988.000,-Kč bez DPH na akci „Rekonstrukce úpravny vody Nahošín“ jako vítěznou.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/05/2018 bylo schváleno.

12)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Oprava kanalizace“, ze dne 1. 6. 2018, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– František Klečka, IČ: 113 45 969, 540.208,- Kč bez DPH

– NOVASS CZ s.r.o., IČ: 290 32 369, 519.871,- Kč bez DPH

– František Žák, IČ: 168 39 846, 558.622,- Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma NOVASS CZ s.r.o., IČ: 290 32 369. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy NOVASS CZ s.r.o., IČ: 290 32 369, s cenou 519.871,- Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava kanalizace“.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/05/2018 bylo schváleno.

13)   Dle platného Souboru vnitřních směrnic obce Mečichov předložil starosta zastupitelstvu obce k nahlédnutí fakturu č. 118020 firmy JIH – reklamní agentura, s.r.o. na částku 69.434,78 Kč bez DPH za přípravu a tisk knihy Kronika obyvatel Mečichova.

14)   Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 366 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 27.4.2018 usnesením č. 3/04/2018 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 27.4.2018 do 13.5.2018. Zastupitelé vznesli námitku, že na předmětném pozemku probíhá obecní kanalizace. Bylo dohodnuto, že obec zjistí skutečný stav vedení kanalizace a poté bude se zájemcem projednána možnost prodeje menší části zmíněného pozemku.

15)   Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 130 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 130 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/05/2018 bylo schváleno.

16)   Dle § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích musí zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb stanovit počet zastupitelů pro další volební období. Bylo navrženo ponechat sedmičlenné zastupitelstvo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov stanovuje v souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pro volební období 2018 – 2022 sedmičlenné zastupitelstvo.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/05/2018 bylo schváleno.

17)   Obec Mečichov obdržela žádost paní Zdeňky Lávičkové o snížení nájemného za pronájem pohostinství z důvodu nízkých tržeb. V žádosti navrhuje stanovit nájemné na symbolickou 1 Kč měsíčně.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje snížení nájemného paní Zdeňce Lávičkové za pronájem místního pohostinství od 1. 6. 2018 na částku 1 Kč měsíčně.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/05/2018 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 1. 6. 2018

Zapsal:             Bc. Petr Finěk
Starosta:          Josef Sýkora               

Ověřovatelé:   Petr Hrba
                          Mgr. Tomáš Klečka