Závěrečný účet obce za rok 2017

Publikováno: 15.6.2018

Schváleno Zastupitelstvem obce Mečichov dne 01.06.2018
Vyvěšeno: 15.06.2018

Závěrečný účet
FIN
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha
Zpráva o přezkumu hospodaření
Zpráva inventarizační komise