Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 9. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 1.10.2018

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka
Omluveni: Milan Klečka, Josef Křivanec, Petr Hrba
Přítomno je 4 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 24. 8. 2018
 4. Změny rozpočtu obce č. 8 pro rok 2018
 5. Prodej obecního pozemku parc.č. 739/5
 6. Pravidla pro uložení inženýrských sítí do pozemků obce Mečichov
 7. Žádost o dopravní omezení na místní komunikaci Mečichov – Záboří

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Mgr. Tomáše Klečku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/09/2018 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 24. 8. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 8 pro rok 2018.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 739/5 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 129 m2, dle vyznačení v geometrickém plánu. Záměr obce prodat zmíněný pozemek byl schválen zastupitelstvem obce dne 24. 8. 2018 usnesením č. 4/08/2018 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 25. 8. 2018 do 10. 9. 2018. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 739/5 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 129 m2, paní XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/09/2018 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem Pravidel pro uložení inženýrských sítí do pozemků obce Mečichov. Tyto pravidla upřesňují podmínky a poplatky fyzických a právnických osob při ukládání inženýrských sítí.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje Pravidla pro uložení inženýrských sítí do pozemků obce Mečichov ze dne 17. 9. 2018. Výše úhrad za zřízení věcného břemene:

Pro fyzické osoby:

 • přípojka (nebo řad) k novostavbě RD, nebo přípojka (nebo řad) k stávajícímu RD, nebo rekreačnímu objektu navrhovaná do stávající komunikace (včetně krajnice), chodníku, veřejného prostranství a do ostatních pozemků města
  • a) do délky 10 m jednorázovou úhradou 500,- Kč
  • b) nad délku 10 m jednorázovou úhradou 1 000,- Kč
  • c) nad délku 50 m jednorázovou úhradou 2 000,- Kč
 • umístění rozvaděče, elektroměrné skříně apod. při záboru do 1 m2 500,- Kč.

Pro přípojky pro objekty sloužící k podnikání platí stejné podmínky jako pro fyzické osoby.

Pro právnické osoby:

 • umístění inženýrských sítí v komunikaci (včetně krajnice a pomocného pozemku komunikace) jednorázovou úhradou 2 000,- Kč + 50,- Kč/bm
 • umístění inženýrských sítí mimo komunikace 2 000,- Kč + 20,- Kč/bm
 • umístění rozvaděče, elektroměrné skříně apod. při záboru do 1 m2 1000,- Kč

Tyto pravidla vstupují v platnost 1. 11. 2018 a jsou nedílnou přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:       Pro: 4       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/09/2018 bylo schváleno.

7)     Obecní úřad Mečichov obdržel žádost pana XXXXXXXX o umístění dopravní značky „Průjezd zakázán“ na místní komunikaci z Mečichova do Záboří vedoucí kolem bývalé školy směrem na Katovsko. Jako důvod uvádí, že je komunikace hojně využívána cyklisty a chodci a rychle jedoucí vozidla tyto obyvatele ohrožují. Uvádí, že se jedná o stejný případ, jako na místní komunikaci Mečichov – Čečelovice v úseku od návsi na rozcestí za obcí. Přítomní zastupitelé zmínili dva zásadní rozdíly mezi těmito místními komunikacemi: 1. úsek na komunikaci Mečichov – Čečelovice je velmi úzký, značně nepřehledný a dva automobily se zde nemají šanci vyhnout, což se o předmětné části místní komunikace Mečichov – Záboří nedá říci, 2. na komunikaci Mečichov – Čečelovice lze bez omezení využít druhou objízdnou trasu směrem z obce, která je nesrovnatelně přehlednější a bezpečnější. Místní komunikace Mečichov – Záboří objízdnou trasu nemá. Z uvedeného vyplývá, že umístění dopravní značky „Průjezd zakázán“ na předmětnou komunikaci je nežádoucí. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje umístění dopravní značky „Průjezd zakázán“ na silnici z Mečichova do Záboří vedoucí kolem bývalé školy směrem na Katovsko.

Výsledek hlasování:       Pro: 0       Proti: 4     Zdrželi se: 0

Usnesení nebylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 1. 10. 2018

Zapsal:            Bc. Petr Finěk
Starosta:         Josef Sýkora               

Ověřovatelé:  Mgr. Tomáš Klečka
                         Pavel Klečka