Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 2. 11. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 2.11.2018

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá
Omluveni: —
Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Složení slibu členů zastupitelstva
 3. Schválení programu jednání
 4. Určení počtu místostarostů
 5. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění, případně neuvolnění
 6. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 7. Volba starosty
 8. Volba místostarosty
 9. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 10. Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
 11. Rozhodnutí o odměňování za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal dosavadní starosta (dále jako „předsedající“) všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Mečichov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu, který je přílohou tohoto zápisu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3)     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky, ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/10/2018 bylo schváleno.

4)     Zastupitelé přistoupili k určení počtu volených místostarostů. Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje volbu jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/10/2018 bylo schváleno.

5)     Předsedající navrhl, aby funkce starosty a místostarosty obce vykonávali zvolení zastupitelé jako neuvolnění. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schvaluje, že funkce starosty a místostarosty obce budou zvolení členové zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/10/2018 bylo schváleno.

6)     Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Zastupitelé navrhli tajnou volbu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje způsob volby starosty a místostarosty tajnou volbou.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/10/2018 bylo schváleno.

7)     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Zastupitelé navrhli do funkce starosty Josefa Sýkoru. Jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov volí starostou obce Mečichov Josefa Sýkoru.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/10/2018 bylo schváleno.

8)     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy v pořadí: 1. Bc. Petr Finěk, 2. Petr Straka, 3. Pavel Slanec. Dle čl. 9 bodu 4 Jednacího řádu Zastupitelstva obce Mečichov se přistupuje k volbě místostarosty v pořadí, jak byli kandidáti navrženi. V případě zvolení jednoho z navržených kandidátů se o dalších kandidátech v pořadí dále nehlasuje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov volí místostarostou obce Mečichov Bc. Petra Fiňka.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 2     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/10/2018 bylo schváleno.

9)     Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem mandátů původních zastupitelů. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členem kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/10/2018 bylo schváleno.

10)   Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce předsedů finančního a kontrolního výboru a jejich členů. Byly podány následující návrhy: předseda finančního výboru: Pavlína Plechatá, členové: Karla Hokrová, Bohuslava Kořánová, předseda kontrolního výboru: Mgr. Tomáš Klečka, členové: Libor Zdychynec, Vladimír Helcl.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov jmenuje předsedy a členy finančního a kontrolního výboru v tomto složení:

Finanční výbor:
Pavlína Plechatá – předseda
Karla Hokrová – člen
Bohuslava Kořánová – člen

Kontrolní výbor:
Mgr. Tomáš Klečka – předseda
Libor Zdychynec – člen
Vladimír Helcl – člen

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/10/2018 bylo schváleno.

11)   Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce a neuvolněným členům zastupitelstva obce vykonávající funkci starosty, místostarosty, předsedy výboru zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve stejné výši, jak byla vyplácena v předchozím volebním období a nebyla zvyšována dle nařízení vlády 202/2018 Sb. Jedná se o tarify z již zrušeného nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v následující výši: starosta 20 849 Kč, místostarosta 12 666 Kč, předseda výboru 1 176 Kč, člen zastupitelstva 511 Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a neuvolněného člena zastupitelstva obce vykonávající funkci starosty, místostarosty, předsedy výboru zastupitelstva v této výši: starosta 20 849 Kč, místostarosta 12 666 Kč, předseda výboru 1 176 Kč, člen zastupitelstva 511 Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. V případě volených funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/10/2018 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 2. 11. 2018

Zapsal:            Bc. Petr Finěk
Starosta:         Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Straka
                         Pavel Klečka