Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 30. 11. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 30.11.2018

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: Pavel Slanec

Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 27. 9. 2018 a 2. 11. 2018
 4. Změny rozpočtu obce č. 9 a 10 pro rok 2018
 5. Úhrada vlastního podílu z projektu „Úpravna vody Nahošín – obnova technologie“, změny rozpočtu obce č. 11 pro rok 2018
 6. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2358/1
 7. Záměr obce o prodeji částí obecního pozemku parc.č. 496/2
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
 9. Návrh rozpočtu DSO RADINA na rok 2019
 10. Příkaz starosty k inventuře
 11. Žádost o dotaci z POV 2019 – DT 8
 12. Žádost o dotaci z POV 2019 – DT 1
 13. Schválení ceny vodného na rok 2019

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/11/2018 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 9. 2018 a 2. 11. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 9 a 10 pro rok 2018.

5)     Obec Doubravice podala Zastupitelstvu obce Mečichov žádost o schválení doplatku projektu „Úpravna vody Nahošín – obnova technologie“ a dále o úhradu vlastního podílu z tohoto projektu, který činí 699.502,- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje doplatek projektu „Úpravna vody Nahošín – obnova technologie“ dle předloženého rozpisu a schvaluje úhradu faktury vlastního podílu z tohoto projektu ve výši 699.502,- Kč, dle Dohody o cenové unii ze dne 23. 3. 2011. Dále schvaluje rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 11 pro rok 2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/11/2018 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o převod obecního pozemku parc.č. 2358/31 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 44 m2, dle geometrického plánu č. 038/18. O prodeji tohoto pozemku již bylo v minulosti rozhodnuto, a to dne 6. 8. 1975, kdy byla tehdejším MNV stanovena kupní cena ve výši 4,- Kč/m2, tj. celkem 176,- Kč. Tato kupní cena byla v plné výši uhrazena poštovní poukázkou dne 8. 8. 1975. Starosta proto navrhuje zmíněný pozemek bezúplatně převést žadateli. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr převést obecní pozemek parc.č. 2358/31 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 44 m2, dle geometrického plánu č. 038/18, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/11/2018 bylo schváleno.

7)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi částí obecního pozemku parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov o výměrách cca 115 m2 a 130 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat části obecního pozemku parc.č. 496/2 v k.ú. Mečichov o výměrách cca 115 m2 a 130 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/11/2018 bylo schváleno.

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu Obce Mečichov na rok 2019. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 4 316 000 Kč, výdaje činí 4 077 000 Kč a financování 239 000 Kč. Rozpočet je přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu Obce Mečichov na rok 2019.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet Obce Mečichov na rok 2019, včetně rozpisu na paragrafy a položky, bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako přebytkový, rozdíl bude použit na splátky úvěru. Celkové příjmy činí 4 316 000 Kč, výdaje 4 077 000 Kč a financování 239 000 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/11/2018 bylo schváleno.

9)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu DSO RADINA na rok 2019. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 14 000 Kč a výdaje činí 14 000 Kč. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný. Nikdo z přítomných zastupitelů nemá k navrženému rozpočtu výhrady. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu DSO RADINA na rok 2019.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje rozpočet DSO RADINA na rok 2019 bez výhrad. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný. Celkové příjmy činí 14 000 Kč a výdaje 14 000 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/11/2018 bylo schváleno.

10)   Starosta vydal příkaz k provedení inventury obecního majetku. Inventura proběhne v období 14. 12. 2018 – 31. 1. 2019. Předsedou inventarizační komise byl navržen Bc. Petr Finěk a členy Petr Straka a Pavlína Plechatá. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení předsedy a členů inventarizační komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje inventarizační komisi v tomto složení:
předseda: Bc. Petr Finěk
členové: Petr Straka a Pavlína Plechatá
Inventura proběhne v období 14. 12. 2018 – 31. 1. 2019.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/11/2018 bylo schváleno.

11)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2019 – dotační titul 8, na který lze čerpat prostředky na financování úroků z úvěru. Bylo navrženo požádat o dotace na neinvestiční úroky z úvěru na výstavbu pěti bytových jednotek v budově bývalé školy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2019 DT 8 na neinvestiční úroky z úvěru na výstavbu pěti bytových jednotek v budově bývalé školy.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/11/2018 bylo schváleno.

12)   Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova JčK na rok 2019 – dotační titul 1. Bylo navrženo požádat o dotaci na pořízení nových stolů a židlí do společenského sálu v budově pohostinství. Tato akce je v souladu s místním programem obnovy venkova obce Mečichov na období 2018 – 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci z fondu POV JčK na rok 2019 DT 1 na pořízení nových stolů a židlí do společenského sálu v budově pohostinství.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/11/2018 bylo schváleno.

13)   Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem ceny vodného na rok 2019, který předložila firma Čevak, a.s. Cena pevné složky vodného zůstává stejná jako v roce 2018. Cena pohyblivé složky vodného se navyšuje o 1,16 Kč. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení ceny vodného.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navrženou cenu vodného na rok 2019 v tomto složení:

–          pevná složka u vodoměru do 2,5 m3/H: 309 Kč bez DPH
–          pevná složka u vodoměru do 6 m3/H: 1 734 Kč bez DPH
–          pohyblivá složka: 38,57 Kč/m3 bez DPH

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10/11/2018 bylo schváleno.

 

Zápis vyhotoven dne 30. 11. 2018

Zapsal:              Bc. Petr Finěk
Starosta:          Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Straka
                         Pavel Klečka