Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 27. 7. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 27.7.2018

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Mgr. Tomáš Klečka
Omluveni: Milan Klečka, Josef Křivanec
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 29. 6. 2018
  4. Změny rozpočtu obce č. 6 pro rok 2018
  5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 86/1
  6. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Hrbu a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/07/2018 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 6. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 6 pro rok 2018.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 86/1 v k.ú. Mečichov, v předpokládaném rozsahu cca 20 m2 pro výstavbu plánované trafostanice. Záměr obce prodat část zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2018 usnesením č. 3/06/2018 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 29. 6. 2018 do 15. 7. 2018. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 500 Kč/m2. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc.č. 86/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 20 m2, společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, za cenu 500 Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/07/2018 bylo schváleno.

6)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX a paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 59 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat část zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. 6. 2018 usnesením č. 4/06/2018 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 29. 6. 2018 do 15. 7. 2018. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 2358/1 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 59 m2, panu XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX a paní XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2. Tuto část pozemku nechají kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/07/2018 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 27. 7. 2018

Zapsal:            Bc. Petr Finěk
Starosta:         Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Hrba
                         Pavel Klečka