Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 24. 8. 2018 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 24.8.2018

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Mgr. Tomáš Klečka, Pavel Klečka, Josef Křivanec
Omluveni: Milan Klečka, Petr Hrba
Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 27. 7. 2018
  4. Změny rozpočtu obce č. 7 pro rok 2018
  5. Výroční technickohospodářská zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Mečichov za rok 2017
  6. Uhrazení vlastního podílu ze společné dotace SOB formou mimořádného členského příspěvku
  7. Stanovení prodejní ceny knihy „Mečichov o chalupy k chalupě“
  8. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 739/5

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Mgr. Tomáše Klečku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/08/2018 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 27. 7. 2018. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 7 pro rok 2018.

5)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s Výroční technickohospodářskou zprávou provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Mečichov za rok 2017.

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se společným projektem SOBu z finanční dotace Jihočeského kraje pro rok 2018. Z této dotace bylo pro obec Mečichov pořízeno 6 ks pivních setů. V rámci splnění podmínek pro získání těchto finančních prostředků musí Obec Mečichov uhradit vlastní podíl ve výši 9.000,- Kč. Tato částka musí být poukázána formou mimořádného členského příspěvku na účet SOBu č. 5501804544/0600 ve lhůtě do 30. 9. 2018.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zaslání mimořádného členského příspěvku SOBu na úhradu vlastního podílu ze společné dotace na pořízení 6 ks pivních setů ve výši 9.000,- Kč. Částka bude poukázána na účet SOBu č. 5501804544/0600 ve lhůtě do 30. 9. 2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/08/2018 bylo schváleno.

7)     Starosta předložil přítomným zastupitelům knihu „Mečichov o chalupy k chalupě“, kterou obec v letošním roce na vlastní náklady pořídila. Prodej knihy bude zahájen 8. 9. 2018 u příležitosti oslav stého výročí založení republiky. Zastupitelé navrhli prodejní cenu knihy ve výši 250 Kč za kus.

Návrh usnesení:                                                                        

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodejní cenu knihy „Mečichov o chalupy k chalupě“ ve výši 250 Kč za kus.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/08/2018 bylo schváleno.

 8)     Obec Mečichov obdržela žádost paní XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi obecního pozemku parc.č. 739/5 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 129 m2, dle vyznačení v geometrickém plánu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat obecní pozemek parc.č. 739/5 v k.ú. Mečichov o celkové výměře 129 m2, dle vyznačení v geometrickém plánu, který je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/08/2018 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 24. 8. 2018

Zapsal:              Bc. Petr Finěk
Starosta:          Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Mgr. Tomáš Klečka

                            Pavel Klečka