Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 1. 3. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 1.3.2019

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka
Omluveni:  Pavlína Plechatá
Přítomno je 6 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 25. 1. 2019
  4. Výběr dodavatele na akci „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“
  5. Pořízení techniky pro jednotku SDH – zajištění vlastního podílu na realizaci projektu
  6. Změny rozpočtu obce č. 1 pro rok 2019

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/02/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 25. 1. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“, ze dne 1. 3. 2019, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– Milan Repko, IČ: 876 53 575, 795.400,- Kč včetně DPH

– Vladimír Sellner, IČ: 438 45 649, 755.700,- Kč včetně DPH

– Patrik Valenta, IČ: 716 63 371, 814.068,- Kč včetně DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma Vladimír Sellner, IČ: 438 45 649. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy Vladimír Sellner, IČ: 438 45 649, s cenou 755.700,- Kč včetně DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na akci „Nákup stolů a židlí do společenského sálu“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/02/2019 bylo schváleno.

5)     Zastupitelstvo obce projednalo možnost čerpání neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Po předchozí dohodě s členy výboru SDH bylo navrženo pořídit pro místní jednotku SDH techniku a ochranné pomůcky, specifikované v předvyplněné žádosti o dotaci k danému grantovému programu Krajského úřadu JčK. Podmínkou k přidělení uvedené dotace je zajištění vlastního podílu na realizaci tohoto projektu v minimální výši 30%. Bylo přistoupeno k hlasování o zajištění vlastního podílu na realizaci tohoto projektu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje zajištění vlastního podílu v minimální výši 30% na realizaci akce „Pořízení techniky pro jednotku SDH“ z dotačního programu „Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“.

Výsledek hlasování:       Pro: 6       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/02/2019 bylo schváleno.

6)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 1 pro rok 2019.

Zápis vyhotoven dne 1. 3. 2019

Zapsal:            Bc. Petr Finěk
Starosta:         Josef Sýkora

Ověřovatelé:  Petr Straka
                         Pavel Klečka