Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 29. 3. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 29.3.2019

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 1. 3. 2019
 4. Změny rozpočtu obce č. 2 a 3 pro rok 2019
 5. Záměr obce o prodeji části obecního pozemku parc.č. 2374/16
 6. Zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení v rámci kabelizace vedení NN, realizovaného firmou E.On, a.s.
 7. Žádost o finanční dar na základní provoz organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří
 8. Žádost o zpracování Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/03/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 1. 3. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 2 a 3 pro rok 2019.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2374/16 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 70 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje záměr prodat část obecního pozemku parc.č. 2374/16 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 70 m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obce Mečichov v zákonem stanovené lhůtě.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/03/2019 bylo schváleno.

 

6)     Starosta seznámil přítomné zastupitele se záměrem firmy E.On, a.s., týkající se kabelizace vedení NN v obci Mečichov. V souvislosti s tímto záměrem je Obec Mečichov nucena zajistit kabelové vedení pro veřejné osvětlení v té části obce, kde je doposud vedeno vzdušně a svítidla jsou zavěšena na sloupech elektrického vedení. Na tuto akci je nutné vypracovat projektovou dokumentaci a zajistit potřebná povolení. Starosta navrhl oslovit tutéž firmu, která pro E.On zpracovává projekt na kabelizaci NN v naší obci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje oslovit projekční firmu Elektroinvest Strakonice, s.r.o. na podání nabídky na vypracování projektové dokumentace veřejného osvětlení v obci Mečichov, včetně povolení stavebního úřadu.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/03/2019 bylo schváleno.

 

7)     Obec Mečichov obdržela žádost od základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné o finanční dar na zajištění základního provozu. Tato organizace sdružuje mimo jiné i sedm včelařů působících v katastrálním území naší obce. Starosta navrhl poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč na jednoho místního člena, celkem tedy 7.000,- Kč formou paušálního výdaje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního daru základní organizaci Českého svazu včelařů, z.s., Záboří u Blatné ve výši 7.000,- Kč (paušální výdaj). Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 0217334706/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/03/2019 bylo schváleno.

 

8)     Starosta seznámil přítomné zastupitele s nutností vypracování Zprávy o uplatňování územního plánu Mečichov, což vyplývá z § 55 odst. 1 stavebního zákona. O vypracování zprávy o uplatňování územního plánu může obec požádat MěÚ Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování. Starosta proto navrhuje přijmout toto usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov po projednání

 • Bere na vědomí povinnost obce Mečichov vyplývající z § 5 odst. (6) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) o soustavném sledování uplatňování územně plánovací dokumentace a jejím vyhodnocování.
 • Bere na vědomí povinnost pořizovatele územního plánu vyplývající z § 55 odst. (1) stavebního zákona o předložení zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
 • Schvaluje dle § 6 odst. (5) písm. f) stavebního zákona podání žádosti o zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Mečichov Městskému úřadu obce s rozšířenou působností Strakonice („dále jen úřad územního plánování“), který splní povinnost pořizovatele vyplývající z § 55 odst. (1) stavebního zákona.
 • Pověřuje v souladu s § 6 odst. (5) písm. f) a s přiměřeným užitím § 47 odst. (1) stavebního zákona zastupitele obce, Josefa Sýkoru jako určeného zastupitele, který bude po dobu zpracování a projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu Mečichov spolupracovat s pořizovatelem.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/03/2019 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 29. 3. 2019

Zapsal:               Bc. Petr Finěk

Starosta:            Josef Sýkora     

Ověřovatelé:     Petr Straka
                            Pavel Klečka