Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 26. 4. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 26.4.2019

Přítomni: Josef Sýkora, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka

Omluveni: Petr Straka, Pavlína Plechatá

Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3. Kontrola usnesení ze dne 29. 3. 2019
  4. Změny rozpočtu obce č. 4 a 5 pro rok 2019
  5. Prodej části obecního pozemku parc.č. 2374/16
  6. Výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“
  7. Výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV Nahošín“
  8. Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Pavla Slance a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/04/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 29. 3. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 4 a 5 pro rok 2019.

5)     Obec Mečichov obdržela žádost pana XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, o koupi části obecního pozemku parc.č. 2374/16 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 70 m2, dle vyznačení na katastrální mapě. Záměr obce prodat část zmíněného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. 3. 2019 usnesením č. 2/03/2019 a zveřejněn na úřední desce Obce Mečichov i elektronické úřední desce ve lhůtě od 29. 3. 2019 do 14. 4. 2019. V této zákonné lhůtě obec nepřijala žádnou námitku proti prodeji zmíněného pozemku. Smluvní cena tohoto obecního pozemku byla dohodnuta ve výši 40 Kč/m2, což je cena v místě obvyklá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 2374/16 v k.ú. Mečichov o celkové výměře cca 70 m2 panu XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, za cenu 40 Kč/m2, dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílohou žádosti. Tuto část pozemku nechá kupující odměřit na vlastní náklady geometrickým plánem dle nákresu v katastrální mapě, který je přílohou žádosti o prodej uvedeného pozemku. Poté bude podepsána kupní smlouva.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/04/2019 bylo schváleno.

 6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem o posouzení nabídek na stavební akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“, ze dne 26. 4. 2019, který předložila hodnotící komise. Komise posuzovala celkem tři došlé nabídky:

– VKS stavební s.r.o., IČ: 261 01 262, 1.566.101,- Kč bez DPH

– GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ: 281 48 258, 1.392.321,- Kč bez DPH

– DRAM INVEST, s.r.o., IČ: 044 01 701, 1.595.129,- Kč bez DPH

Z protokolu vyplývá, že všechny posuzované nabídky splnily podmínky zadání. Žádná tudíž nebyla z výběrového řízení vyřazena. Nabídku s nejnižší cenou podala firma GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ: 281 48 258. Komise proto doporučila zastupitelstvu obce vybrat tuto nabídku jako vítěznou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ: 281 48 258, s cenou 1.392.321,- Kč bez DPH jako vítěznou a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na akci „Stavební úpravy společenského sálu místních spolků v obci Mečichov“.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/04/2019 bylo schváleno.

 

7)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou firmy Čevak a.s. na zpracování projektové dokumentace v podrobnosti pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV Nahošín“ za celkovou cenu 248.050 Kč včetně DPH. Obec Mečichov uhradí Obci Doubravice podíl ve výši 42 %.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje nabídku firmy Čevak a.s. na zpracování projektové dokumentace v podrobnosti pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Doubravice – připojení vrtu DB-1 a doplnění technologie ÚV Nahošín“ ve výši 248.050 Kč včetně DPH. Dále schvaluje úhradu vlastního 42 % podílu Obci Doubravice, což činí 104.181 Kč.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/04/2019 bylo schváleno.

 

8)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s aktualizací Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028. Důvodem aktualizace je povinnost vlastníka vodovodu zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let, což vyplývá z vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028.

Výsledek hlasování:       Pro: 5       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/04/2019 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 26. 4. 2019

Zapsal:           Bc. Petr Finěk
Starosta:        Josef Sýkora

Ověřovatelé: Pavel Slanec
                        Pavel Klečka