Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 31. 5. 2019 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Publikováno: 31.5.2019

Přítomni: Josef Sýkora, Petr Straka, Pavel Slanec, Mgr. Tomáš Klečka, Bc. Petr Finěk, Pavel Klečka, Pavlína Plechatá

Omluveni: —

Přítomno je 7 z celkového počtu 7 zastupitelů.

Program:

 1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola usnesení ze dne 26. 4. 2019
 4. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
 5. Závěrečný účet obce za rok 2018
 6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2018
 7. Změny rozpočtu obce č. 6 a 7 pro rok 2019
 8. Žádost obci Mečichov o podporu Linky bezpečí, z.s.
 9. Ocenění místních a účelových komunikací
 10. Investiční dotace pro jednotku SDH – JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu

1)     Na úvod zasedání Zastupitelstva obce Mečichov přivítal starosta všechny zúčastněné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Předsedající určil ověřovateli zápisu Petra Straku a Pavla Klečku a zapisovatelem Bc. Petra Fiňka.

2)     Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. K navrženému programu jednání nemají členové zastupitelstva obce připomínky ani nevznášejí žádné návrhy na jeho doplnění. Bylo přistoupeno k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje navržený program zasedání.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/05/2019 bylo schváleno.

3)     Zastupitelstvo obce provedlo kontrolu usnesení ze dne 26. 4. 2019. Všechny body usnesení byly splněny.

4)     Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 ze dne 13. 5. 2019. Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/05/2019 bylo schváleno.

5)     Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Mečichov za rok 2018. Bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje závěrečný účet obce Mečichov za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/05/2019 bylo schváleno.

6)     Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou obce Mečichov za rok 2018 a přistoupilo k hlasování o její schválení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje účetní závěrku obce Mečichov za rok 2018 dle přiloženého protokolu, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/05/2019 bylo schváleno.

7)     Starosta předložil zastupitelstvu obce schválená rozpočtová opatření Obce Mečichov č. 6 a 7 pro rok 2019.

8)     Linka bezpečí, z.s. podala Obci Mečichov žádost o finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč z důvodu zajištění provozu krizové linky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Lince bezpečí, z.s. na rok 2019 formou daru ve výši 3.000,- Kč. Tato částka bude po podepsání darovací smlouvy oběma stranami převedena na její účet č. 3856680/0300.

Výsledek hlasování:       Pro: 0       Proti: 7     Zdrželi se: 0

Usnesení nebylo schváleno.

9)     Starosta předložil přítomným zastupitelům návrh finančního ocenění staveb místních a účelových komunikací dle zpracovaného pasportu komunikací. Ocenění těchto komunikací je nutné kvůli účetnímu zařazení na majetkové účty staveb (021). Komunikace budou rozděleny do dvou skupin. V první skupině budou komunikace s asfaltovým povrchem a do druhé skupiny budou zařazeny nezpevněné cesty.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje ocenění staveb místních a účelových komunikací dle jejich stavební konstrukce v těchto hodnotách:

 • asfaltové komunikace 100 Kč / m2
 • nezpevněné komunikace 5 Kč / m2

Výsledek hlasování:       Pro: 7       Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/05/2019 bylo schváleno.

10)   Zastupitelstvo obce projednalo možnost čerpání investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů z fondů Ministerstva vnitra České republiky a Krajského úřadu Jihočeského kraje na pořízení nového dopravního automobilu. Prostřednictvím tohoto grantu lze pořídit devítimístný dopravní automobil pro přepravu osob.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mečichov schvaluje pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Mečichov, který bude financován fondů Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Jihočeského kraje a rovněž částečně z vlastního rozpočtu obce.

Výsledek hlasování:             Pro: 7    Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6/05/2019 bylo schváleno.

Zápis vyhotoven dne 31. 5. 2019

Zapsal:           Bc. Petr Finěk
Starosta:        Josef Sýkora

Ověřovatelé: Petr Straka
                        Pavel Klečka